Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – WSSE Opole

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udzielenie informacji publicznej – WSSE Opole
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Opolu

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Informacje proszę przesłać na adres: uuuuuuuuuuuu@zzzzzz.xx

X.Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:
Stan epidemii w Polsce został ogłoszony dnia 20.03.2020 r. Dokonano tego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2020 r., w poz. 491. Akt ten widnieje w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, na stronie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2020000049.
Stan epidemii dotyczy zakażeń wirusem SARS-CoV -2. Wirus ten powoduje zachorowanie ludzi chorobę COVID-19.
Informacje dla społeczeństwa dotyczące epidemii zamieszczane są m.in. na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/koronawirus, stronie Głównego Inspektora Sanitarnego https://www.gov.pl/web/gis/koronawirus—informacje-i-zalecenia i stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu https://wsseopole.pis.gov.pl/?news=298.
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
dr n. med. Anna Matejuk