Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego

ZapytaniaKategoria: Jak nie pisać wnioskówWniosek o udzielenie informacji publicznej – Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

1. Jaką ustawą podpiera się PSSE w komunikacie na stronie rządowej o treści: “.. Nie ma możliwości odmowy wykonania testów w kierunku koronawirusa jeśli jest wskazanie lekarskie tj. pacjent przejawia objawy niewydolności oddechowej, ma gorączkę, kaszel, duszność. Nie jest konieczne spełnienie żadnych dodatkowych kryteriów epidemiologicznych. ..”

Proszę o dokładne podanie ustawy, która to nakazuje poddawanie się zabiegom medycznym bez zgody osoby, na której takie badania się wymusza.

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyyy.zz

Z. X.
—————————————————–
Pouczenie:W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

BI.O1.0134.244.2020

Warszawa, dnia 18 września 2020

Szanowni Państwo,

odpowiadając na e-mail z dnia 3 września 2020 r. w sprawie udostepnienia informacji publicznej uprzejmie informuję, co następuje. Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1330, ze zm.) regulują w całości sposób realizacji służącego obywatelom określonego w art. 61 Konstytucji RP prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne. Przepisy te regulują m.in. czym jest informacja publiczna, zasady i tryb udostępnienia informacji publicznej, w tym udostępniania informacji na wniosek. Informacje o obowiązującym prawie są informacjami publicznymi, ale tryb ich udostępniania uregulowany został w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Informację udzieloną w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowić mogą jedynie wiadomości o projektowanych aktach prawnych czy aktach nieogłoszonych (postanowienie NSA I OSK 928/05).

Z poważaniem

Izabela Kucharska Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie!

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

  1. Targowa 65 03-729 Warszawa tel. +48 22 536 13 00 fax +48 22 635 61 94

inspektorat@gis.gov.pl http://www.gis.gov.pl