Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Konin

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udzielenie informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Konin
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Koninie

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Informacje proszę przesłać na adres: aaaaaaaaaa@xxxxxxx.yy

X. Z.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

W odpowiedzi na wniosek informujemy co następuje:

  1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

W Polsce epidemię ogłoszono Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz.U z 2020 r poz 491

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf

  1. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

Zgodnie z § 1 cytowanego powyżej rozporządzenia w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

  1. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. z 2020r poz 374

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000037401.pdf

przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Koninie

Agnieszka Dybała – Kamińska