Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udzielenie informacji publicznej – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Pruszkowie

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Informacje proszę przesłać na xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

Dzień dobry,

Sekcja Epidemiologii PSSE w Pruszkowie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Adresy stron:

https://www.gov.pl/web/rpa/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-marca-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-na-obszarze-rzeczypospolitej-polskiej-stanu-epidemii

https://dziennikustaw.gov.pl/DU

 

Z poważaniem,

Agnieszka Gensieniec

Młodszy Asystent  Sekcji Epidemiologii

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie

  1. Armii Krajowej 2/4

05-800 Pruszków

tel. 22 759 88 28 (wew.127)