Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – Ministerstwo Sprawiedliwości – korespondencja

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Ministerstwo SprawiedliwościWniosek o udzielenie informacji publicznej – Ministerstwo Sprawiedliwości – korespondencja
admin Personel zapytał 4 lata temu
Dnia 21.06.2017
Ministerstwo Sprawiedliwości
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie informacji, poprzez podanie imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie korespondencji drogą elektroniczną w Ministerstwie Sprawiedliwości, kierowanej na adres elektroniczny: bm@ms.gov.pl, jej dalsze procedowanie / przekazanie do odpowiednich departamentów / wydziałów oraz nadzór nad zachowanie terminu określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Dotyczy wniosku złożonego drogą elektroniczną w dniu: 16.05.2017r., ponownego w dniu 29.05.2017r. oraz kolejnego o tej samej treści w dniu 09.06.2017r. na który to wniosek nie uzyskano odpowiedzi ani decyzji odmownej – do dnia dzisiejszego.
Xxxxxxxxxxxxx
Do wiadomości: Redakcja Barwybezprawia.pl
————————————————————————————————-
Pouczenie:
W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.
Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).
Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.
Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.