Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – Gmina Miejska Szczytno – Zadania zlecone – Zużycie środka zawierającego glifosat 2018, 2019

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udzielenie informacji publicznej – Gmina Miejska Szczytno – Zadania zlecone – Zużycie środka zawierającego glifosat 2018, 2019
Informacja Publiczna Personel zapytał 8 miesięcy temu

Gmina Miejska Szczytno
Urząd Miejski w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Ile litrów środka zawierającego w swoim składzie glifosat (np. Roundup) zakupiły i zużyły w 2018 i w 2019 roku wszystkie jednostki wykonujące zadania zlecone przez Gminę Miejską w Szczytnie (m.in. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie)?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxx@yyyyyyyyyy.zzzzzz

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Odpowiedź:

URZĄD MIEJSKI
w Szczytnie
ul. Sienkiewicza 1
12-100 SZCZYTNO
woj. warmińsko-mazurskie

Nasz znak: OS.1431.49.2020
Szczytno, 23.10.2020r
Pani X. Y.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.10.2020r na zadane pytanie: Ile litrów środka zawierającego w swoim składzie glifosat zakupiły i zużyły w 2018 i 2019 roku jednostki wykonujące zadania zlecone przez Gminę Miejską w Szczytnie (tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie)?
Informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie zakupił i zużył w roku 2018 -10l oraz w roku 2019-10l Roundupu zawierającego w swoim składzie glfosat.

SEKRETARZ MIASTA
Lucjan Wołos