Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Zadania zlecone – Gmina Miejska w Szczytnie – używanie środka zawierającego glifosat

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – Zadania zlecone – Gmina Miejska w Szczytnie – używanie środka zawierającego glifosat
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu

Gmina Miejska Szczytno
Urząd Miejski w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Czy jednostki, wykonujące zadania zlecone przez Gminę Miejską w Szczytnie, używają Roundup-u lub jakiegokolwiek środka zawierającego w swoim składzie glifosat?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxx@yyyyyy.zz

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

URZĄD MIEJSKI w Szczytnie
ul. Sienkiewicza 1
12-100 SZCZYTNO
woj. warmińsko-mazurskie

Nasz znak: OS.1431.48.2020
Szczytno, 12.10.2020r

Pani X. Y.
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.09.2020r uprzejmie informuje, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie wykonując zadania zlecone przez Gminę Miejską Szczytno używał Roundup-u do niwelacji wyrastającej trawy na styku jezdni z krawężnikiem chodników ulicznych. Jednocześnie informuje, że pracownik wykonujący opryski, był przeszkolony i zabezpieczony maską, okularami oraz ubraniem ochronnym. Wszystkie działania podczas oprysku były wykonywane według wytycznych z charakterystyki karty produktu.

SEKRETARZ MIASTA
Lucjan WoŁos