Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Łódź – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Łódź – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Łodzi

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

 

Informacje proszę przesłać na adres: sssssssssss@xxxxxxxxxxxxxx.yy

X. Z.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

  1. Wodna 40, 90-046 Łódź telefon: 42 25-36-210, fax: 42 25-36-219 http://www.pis.lodz.pl e-mail: sekretariat@pis.lodz.pl

Łódź, dnia 08.09.2020 r.

Nasz znak: LPWIS.NS E.1331.49.2020.AS

Dotyczy: Wniosku z dnia 03.09.2020 r. Pani /

o udostępnienie informacji publicznej

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Pani Emilii Murawskiej z dnia 03.09.2020 r. informuje, że wszystkie informacje udostępniane przez podmioty wykonujące zadania publiczne są regulowane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zmianami). Przepisy te wskazują m.in. czym jest informacja publiczna, zasady i tryb udostępniania informacji publicznej, w tym udostępniania informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej do udostępniania powyższych informacji obowiązane są organy władzy publicznej, które są w posiadaniu takich informacji. Organy władzy publicznej udostępniają jedynie informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu i przez niego wytworzone. Udostępniane informacje mogą zatem dotyczyć tylko strefy faktów.

Ad. 1. Stan epidemii w Polsce został ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) dostępnym na stronie internetowej http://www.sejm.gov.pl

Ad. 2. Stan epidemii został ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS COV-2.

Ad. 3. Stan epidemii w Polsce dotyczy choroby – COVID-19.

Załącznik

ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR SANITARNY
z up  Nina Niezabitowska-Kowalczyk Zastępca Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

  1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych