Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE – Gdańsk – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Gdańsk – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE – Gdańsk – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Gdańsk – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii
Informacja Publiczna Personel zapytał 11 miesięcy temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Gdańsku

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxx@yyyyyyy.zz

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

 

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

POMORSKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
Gdańsk, dnia 17.09.2020 r.

SAI.1331.23.2020
Pani X. Y.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 3 września 2020 r. w sprawie udzielenie informacji publicznej dotyczącej epidemii uprzejmie informuje, iż
1. W Polsce stan epidemii został wprowadzony od dnia 20 marca 2020 r.
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 491).
2. Epidemia jest związana z zakażeniami wirusem SARS COV-2.
3. Epidemia dotyczy COVID -19.
Szczegółowe informacje na temat wirusa SARS COV-2 oraz trwającej epidemii w Polsce znajdzie Pani na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Pomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Tomasz Augustyniak