Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Warszawa – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Warszawa – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
sekretariat@wsse.waw.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Warszawie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxx@yyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

Warszawa 14 lutego 2020 r.
NZB.9011.135.2020
Pani X. Y.

Odpowiadając na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13.02.2020 r. Odział Nadzoru Bezpieczeństwa żywności, żywienia i Kosmetyków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie informuje, iż przedstawiciele WSSE w Warszawie nie dokonują kontroli produktów spożywczych znajdujących się w obrocie pod kątem zawartości środków ochrony roślin (w tym glifosatu) ani innych substancji szkodliwych. Pobór próbek żywności jest dokonywany przez upoważnionych pracowników Państwowy Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Natomiast obszar cyt.: ,,badań żywności marketowej pod kątem substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie” jest przedmiotem zainteresowania jednostek naukowych i laboratoriów badawczych.
Należy mieć na względzie, że w przypadku żądania szerszego zakresu danych informacja będzie miała charakter informacji przetworzonej tj. takiej, która co do zasady wymaga sięgnięcia do dokumentacji źródłowej, dokonania stosownych analiz, obliczeń, zestawień statystycznych, połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych co może wiązać się z koniecznością opłacenia ww. kosztów przez wnioskującego.
Niezbędne też będzie wykazanie, iż uzyskanie informacji jest szczególnie istotnie dla interesu publicznego bowiem stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Z orzecznictwa sądowego wynika, że interes publiczny występuje wówczas, gdy uzyskanie określonych informacji mogłoby mieć znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Ponadto należy wskazać, że poprzez użycie słów: “szczególnie istotne”, prawodawca wprowadził kwalifikowaną formę interesu publicznego. Nie wystarczy, aby udzielenie informacji było istotne z punktu widzenia interesu publicznego, musi być ono “szczególnie istotne”.
Podstawowym elementem pozwalającym na właściwe uzasadnienie szczególnego interesu publicznego jest więc wykazanie, że działanie organów i innych podmiotów realizujących zadania publiczne wywołało lub będzie wywoływało skutki dla potencjalnie dużego kręgu adresatów. Wnioskodawca musi więc wykazać, zgodnie z regułą koniecznego współdziałania organu i podmiotu ubiegającego się o załatwienie określonej sprawy w określony sposób, że informacje, które zamierza uzyskać, nie dotyczą wyłącznie jego interesu, jak również nakreślenia okoliczności i faktów, które zostaną uznane za wystarczające dla przyjęcia, że działa on w interesie publicznym, a sprawa, o której chce zostać poinformowany ma szczególne znaczenie. Charakter czy pozycja podmiotu, który występuje z żądaniem udzielenia informacji publicznej, a zwłaszcza realne możliwości przyszłego wykorzystania przez niego uzyskanych danych, ma wpływ na ocenę istnienia interesu publicznego uzasadniającego udzielenie stosownych informacji.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:
Identyfikator dokumentu 345799.1021607.1026651
Nazwa dokumentu odp. na pyt. .pdf
Tytuł dokumentu odp. na pyt.
Sygnatura dokumentu NZB.9011.135.2020
Data dokumentu 2020-02-14 11:30:19
Skrót dokumentu 6F4AF9F94E195AEA06F73BCEEBAFBE09765OBD11
Wersja dokumentu 1.3
Data podpisu 2020-02-14
Podpisane przez
Janusz Salwa Z upoważnienia MPWIS w Warszawie
Kierownik Oddziału Nadzoru
Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków
EZD 3.94.1.1.4978
Data wydruku: 2020-02-14 11:43:53
Autor wydruku: Jaworska Hanna