Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Szczecin – badanie żywności – glifosat – z dn. 29.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Szczecin – badanie żywności – glifosat – z dn. 29.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 6 miesięcy temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
wsse.szczecin@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Szczecinie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Odpowiedź:

ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
W SZCZECINIE
70-632 Szczecin
ul. Spedytorska 6/7

NHŻ.1331.1.2021
Szczecin, dnia 01 lutego 2021 r.
X.Y.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do tutejszej Inspekcji w dniu 29.01.2021r., przekazuje informacje w zakresie pytań wskazanych w niniejszym wniosku.
,,Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Szczecinie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?”
Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie nie przeprowadzali kontroli w sieciach marketów na terenie miasta i przynależnych gmin. Wskazane przez Pana obiekty znajdują się pod nadzorem właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych. Ponadto laboratorium Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Szczecinie nie wykonuje badań na zawartość glifosatu.
,,Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?”
W roku 2019 i 2020 w „Planie poboru próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej” w kierunku pozostałości pestycydów w mięsie nie zostało ujęte woj. zachodniopomorskie – próbki do badań w tym kierunku były pobierane w innych województwach zgodnie z wytycznymi na 2019r. Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
lle przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.”
Pytanie odnośnie ilości przeprowadzonych badań żywności wprowadzanych do obrotu handlowego w sklepach wielkopowierzchniowych należy kierować do właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, którzy zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a oraz art. 12 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (.t. Dz.U.2021 poz. 195) właściwi do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad przedsiębiorstwami i podmiotami branży spożywczej.
W związku z faktem, iż Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie nie dysponuje dokumentacją nadzorową dotyczącą obiektów wymienionych we wniosku, należy stwierdzić, że nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi w zakresie informacji publicznej.

Załącznik:
1. Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych – osobie która występowała z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
Otrzymują:
1. adresat – wersja elektroniczna;
2. a/a

Z upoważnienia
Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie
dr inż.Elżbieta Szopa
Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie

Udostępniono w dniu 01.02.2021r. przez Agnieszkę Golisz starszego asystenta Oddziału HZZ i PU WSSE w Szczecinie