Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Rzeszów – Choroba zakaźna a choroba wysoce zakaźna i szczególnie niebezpieczna

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Rzeszów – Choroba zakaźna a choroba wysoce zakaźna i szczególnie niebezpieczna
Informacja Publiczna Personel zapytał 9 miesięcy temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rzeszowie

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:
Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Jaka jest różnica definicyjna między chorobą zakaźną a chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną?
2. Aktualnej listy zakażeń i chorób zakaźnych.
3. Listy chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz
X. Y.
—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Odpowiedź:

PODKARPACKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Wierzbowa 16
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 28.09.2020 r.
SRZP.1331.3.2020
Sz. P. X.Y.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że odpowiedzi na Pani pytania zawarte są w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 20019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322).
Ad. 1. Definicje choroby zakaźnej i choroby zawarte są w ustawie – Rozdział 1 Art.1 pkt 3 i 4.
Ad.2 Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych jest załącznikiem do ww. Ustawy.
Ad. 3. Nie ma listy chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych – czynniki etiologiczne tych chorób są uwzględnione m.in. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

PODKARPACKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
dr inż. Adam Sidor