Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Rzeszów – badanie żywności – glifosat – z dn. 30.09.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Rzeszów – badanie żywności – glifosat – z dn. 30.09.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 9 miesięcy temu
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rzeszowie
sekretariat@wsse.rzeszow.pl
Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Rzeszowie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxx@yyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Odpowiedź:

Rzeszów, dnia 30.09.2020 r.

PODKARPACKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Wierzbowa 16
35-959 Rzeszów

Znak sprawy: SZ.9011.1.86.2020.EB

Pani X. Y.
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (dalej PPWIS) odpowiadając na Pani zapytanie przesłane mailowo w dniu 30.09.2020 r. informuje, że zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową określoną w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) w brzmieniu: W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny
– Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (dalej PPWIS) jako organ rządowej administracji zespolonej na stopniu województwa, którego aparatem pomocniczym jest WSSE w Rzeszowie – nie sprawuje bezpośredniego nadzoru nad marketami spożywczymi i w związku z tym nie przeprowadza kontroli sanitarnych w tych obiektach. Aby uzyskać informacje w zakresie przeprowadzanych kontroli należy zgłosić się z takim zapytaniem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dalej PPIS) na terenie którego znajduje się dany obiekt/obiekty. W przypadku kiedy dotyczy to powiatu rzeszowskiego należy takie zapytanie zgłosić do PPIS w Rzeszowie.
Ponadto PPWIS informuje, że Laboratorium WSSE w Rzeszowie nie wykonuje badań zawartości glifosatu w mięsie i produktach przetworzonych. Obecnie prowadzona jest walidacja metody, która dopiero pozwoli na wykonywanie tego typu badań. Planowany termin wdrożenia to listopad 2020 r.
Państwowa Inspekcja Sanitarna corocznie opracowuje jednolity ramowy Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu. Zgodnie z kompetencjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej obejmuje on urzędową kontrolę i monitoring żywności pochodzenia niezwierzęcego (w produkcji i obrocie) oraz żywności pochodzenia zwierzęcego w handlu detalicznym. W ramach ww. planu próbki są pobierane i badane pod kątem rożnego rodzaju zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych. Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu jest opracowywany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (GIS) corocznie we współpracy z jednostkami badawczo – rozwojowymi na szczeblu centralnym. Za nadzor nad procesem planowania i realizacji zadań określonych w rocznym planie pobierania próbek i badania żywności w województwie oraz sporządzaniem stosownych raportów z realizacji odpowiedzialni są Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni.
Krajowy plan pobierania próbek obejmuje następujące kierunki badań: pozostałości pestycydów (w tym m. in. glifosatu), metale, azotany, 3-MCPD i glicydol, zanieczyszczenia mikro biologiczne, mikotoksyny (w tym alkaloidy sporyszu i cytrynina), histamina, metanol, cyjanowodór, karbaminian etylu, dozwolone substancje dodatkowe, sudany, GMO, napromienianie żywności, jod w soli kuchennej, oznaczenie zawartości witamin i składników mineralnych, gluten, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, furan, izomery trans, akryloamid, olej mineralny, alkalopidy tropanowe, kwas erukowy, antybiotykooporność, badanie tłuszczów przeznaczonych do smażenia i inne.
Dla każdego województwa oraz dla każdego kierunku badań co roku zostaje przydzielona przez GIS pula prób do pobrania i zbadania. Próbki produktów spożywczych do badań pobierane są u producenta lub na etapie handlu detalicznego, tj. w hurtowniach lub sklepach (w tym również w marketach).
Sprawozdania z realizacji planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu sporządzane są w systemie półrocznym i rocznym zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Otrzymanie bardziej szczegółowych informacji wymaga zwrócenia się z taką prośbą na piśmie do Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

PODKARPACKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
dr inż. Adam Sidor
Podpisano elektronicznie

Otrzymują:
1. adresat,
2. a. a.