Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Łódź – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Łódź – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
wsselodz@pis.lodz.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Łodzi, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

ŁPWIS.NSHŻ.9052.1.8.2020.MG
Łódź, dnia 19.02.2020r.
Pani X. Y.
e-mail: xxxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz
Dotyczy: Pani wniosku o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 13.02.2020r. przesłanego drogą elektroniczną

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z Pani wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13.02.2020r. informuje, iż organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego pobierają próbki żywności do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu zgodnie z „Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej ” na dany rok, otrzymanym od Głównego Inspektora Sanitarnego. Przedmiotowe próbki pobierane są u podmiotów prowadzących produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego, w zakładach produkcji żywności, hurtowniach i obiektach obrotu detalicznego środkami spożywczymi, w tym w marketach.
W 2019 r. w województwie łódzkim zaplanowano 173 próbki środków spożywczych do badań w kierunku pozostałości pestycydów (w zakresie określonym w wytycznych do ww. planu). W powyższych wytycznych nie zostały uwzględnione badania w kierunku oznaczenia pozostałości glifosatu.
Jednocześnie ŁPWIS informuje, że Dział Laboratoryjny WSSE w Łodzi nie wykonuje badań na zawartość glifosatu a zatem nie dysponuje wiedzą dot. kosztów i metodyki przedmiotowych badań. Koszty badań wykonywanych przez organy PIS są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. ( wraz ze zmianami) „W sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności”
Sporządzane corocznie sprawozdania z realizacji „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu” za dany rok uwzględniają ilość pobranych próbek z poszczególnych asortymentów żywności i w określonych kierunkach badań, bez konieczności wskazywania rodzaju obiektów, w których pobrano próbki żywności, zatem nie dysponujemy takimi informacjami.
„Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu na 2019 r.” dla woj. łódzkiego obejmował m.in. następujące kierunki badań :
– metale szkodliwe dla zdrowia – 333 próbki
– parametry czystości substancji dodatkowych – 13 próbek
– mikotoksyny – 154 próbki
– WWA – 102 próbki
– 3 MCPD i glicydol – 26 próbek
– azotany – 42 próbki
– histamina – 54 próbki
– akryloamid – 7 próbek
– oleje mineralne – 10 próbek
– furan – 11 próbek
– antybiotykooporność – 42 próbki
– metanol i cyjanowodór – 6 próbek
– karbaminian etylu – 6 próbek
– parametry jełczenia – 8 próbek
– kwas erukowy – 12 próbek
– zanieczyszczenia mikrobiologiczne żywności – 2575 próbek
– GMO – 47 próbek
– napromienianie żywności – 20 próbek
– skażenia promieniotwórcze żywności – 10 próbek
– izomery trans kwasów tłuszczowych – 5 próbek
– substancje dodatkowe – 279 próbek
Ponadto informujemy, iż nie prowadzimy badań próbek żywności w kierunku korelacji substancji szkodliwych z innymi substancjami.
Obecnie sprawozdanie z realizacji „Planu pobierania próbek żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2019r.” w woj. łódzkim jest w trakcie opracowywania. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego termin sporządzenia ww. sprawozdania to 31.03.2020r.

ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
z up.
Nina Niezabitowska-Kowalczyk
Zastępca Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego