Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Kraków – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Kraków – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
wsse.krakow.pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Krakowie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

 

2 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

MAŁOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY

Kraków, dnia 27 lutego 2020 r.
NZ. 1331.1.2020

Pani X. Y.
Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej na temat działań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych w kierunku zawartości glifosatu w środkach spożywczych
Szanowna Pani,
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w nawiązaniu do Pani wniosku z dnia 13 lutego 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej poniżej przedstawia informacje, w odniesieniu do kolejnych zapytań:
1) ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Krakowie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości
glifosatu w 2019 roku?
Kontrole w zakresie bezpieczeństwa żywności w obiektach sprzedaży detalicznej i hurtowej przeprowadzane są przez właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Tym samym WSSE w Krakowie nie przeprowadzało takich kontroli. Wobec powyższego dane na temat ilości kontroli w sieciach marketów może Pani uzyskać od właściwych PPIS, przykładowo dla terenu powiatu krakowskiego od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (ul. Makuszyńskiego 9, tel. 12 417 24 24). Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny będzie dysponował zbiorczą informacją na temat kontroli na terenie całego województwa po zakończeniu trwającego okresu sprawozdawczego za rok 2019.
2) jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych według metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Badania w kierunku zawartości glifosatu wykonywane były w 2019 roku wyłącznie w odniesieniu do środków spożywczych pochodzenia roślinnego. Próbki mięsa również są badane w kierunku zawartości pozostałości pestycydów, lecz ubiegłoroczny zakres badań nie obejmował oznaczania zawartości glifosatu. Badania pozostałości pestycydów w ramach urzędowej kontroli żywności prowadzone są w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu. Zakresy badań zawartości pozostałości pestycydów, tj. zestawy badanych związków różnią się w zależności od badanego asortymentu. W związku z powyższym, w wybranych asortymentach środków spożywczych badana jest nie tylko zawartość glifosatu, ale również innych pestycydów (pojedyncze sprawozdanie w zależności od rodzaju badanego produktu zawiera od 229 do 354 związków) a cena takiego badania w ubiegłym roku dla selera korzeniowego wyniosła 729,39 brutto za jedna próbkę. Cena badania w przypadku urzędowej kontroli żywności jest ustalana corocznie pomiędzy ww. Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi a Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. Ponadto cennik badań komercyjnych realizowanych przez ww. laboratoria może różnić się względem cennika badań dla WSSE w Krakowie.
3) ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie?
Jak wyjaśniono w pkt. 1) przedmiotowe dane będą mogły zostać udostępnione przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego po zakończeniu okresu sprawozdawczego i zgromadzeniu danych statystycznych na temat próbek żywności pobranych i zbadanych w roku 2019 w poszczególnych kierunkach.
W związku z powyższym i stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż dane w ww. zakresie nie mogą być Pani udostępnione przez WSSE w terminie 14 dni z uwagi na fakt trwającego okresu sprawozdawczego z działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa małopolskiego w roku 2019. Po zgromadzeniu odpowiednich danych za rok ubiegły, informacja w przedmiotowej sprawie zostanie Pani udostępniona w terminie do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Z poważaniem
Małopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Z up. lek. med. Maciej Klima Zastępca Małopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik: Klauzula informacyjna
Wyk.: S. Szarek, tel.: 12 25 49 434

 

Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Uzupełnienie:

MAŁOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY

Kraków, dnia 9 kwietnia 2020 r.
NZ. 1331.1.2020

Pani X. Y.
Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej na temat działań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych w kierunku zawartości glifosatu w środkach spożywczych
Szanowna Pani,
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w nawiązaniu do Pani wniosku z dnia 13 lutego 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej oraz własnego pisma z dnia 27 lutego 2020 r. w przedmiotowej sprawie, poniżej przedstawia uzupełniające informacje na temat urzędowej kontroli żywności w odniesieniu do zawartości glifosatu i innych substancji szkodliwych.
W uzupełnieniu informacji przekazanej w piśmie z dnia 27 lutego 2020 r., Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uprzejmie informuje, że kontrola pod kątem zawartości glifosatu w środkach spożywczych polega na poborze próbek oraz przeprowadzeniu badań laboratoryjnych w akredytowanym laboratorium. Łącznie w kierunku pozostałości pestycydów zbadano w roku ubiegłym 159 próbek, w tym 3 próbki selera korzeniowego zbadano pod kątem zawartości glifosatu. Próbki te pobrano w dużych punktach obrotu, tj. hurtowni i punkcie przeładunkowym owoców i warzyw, a także w obrocie detalicznym – dyskoncie. W żadnej ze zbadanych próbek nie stwierdzono przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu glifosatu. W tym miejscu należy podkreślić, iż tegoroczny asortyment produktów badanych na terenie Polski w kierunku glifosatu został poszerzony o ziarna zbóż, mąki, kasze i płatki zbożowe.
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odnosząc się do zapytania na temat ilości badań żywności marketowej pod kątem substancji szkodliwych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany, azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie, uprzejmie informuje co następuje. Corocznie na terenie województwa małopolskiego w różnego rodzaju obiektach (np. marketach) pobieranych jest kilka tysięcy próbek środków spożywczych – w roku 2019 liczba ta wyniosła 6871 próbek. Próbki te należą do 27 grup asortymentowych – m. in. mięso, drób, nabiał, wyroby ciastkarskie i garmażeryjne, warzywa, owoce, napoje. Wszystkie pobrane próbki zostały przebadane metodami akredytowanymi w laboratoriach urzędowych oraz państwowych laboratoriach referencyjnych w 27 kierunkach, m. in. zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zanieczyszczeń chemicznych (w tym także metali szkodliwych dla zdrowia – 460 próbek), GMO – 49 próbek, substancji dodatkowych – 390 próbek oraz azotanów – 58 próbek. Otrzymane wyniki porównywano z istniejącymi przepisami prawa żywnościowego, a w przypadku stwierdzenia naruszenia takiego przepisu każdorazowo podejmowano odpowiednie działania mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Z poważaniem
Małopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Z up. lek. med. Maciej Klima
Zastępca Małopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Dokument podpisany elektronicznie

Wyk.: S. Szarek, tel.: 12 25 49 438