Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Kielce – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Kielce – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
wsse.kielce@pis.gov.pl
Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Kielcach, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

ŚWIĘTOKRZYSKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
ul. Jagiellońska 68,
25-734 Kielce
tel: 41 3655400, fax: 41 3451873,
e-mail: wsse kielce@pis.gov.pl,
www: wsse-kielce.pl

Kielce, dnia 27-02-2020
Znak: NHZ.1331.1.2020

Szanowna Pani X. Y.
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na Pani zapytanie przesłane pocztą elektroniczną w dniu 13.02.2020r. dotyczące ,,kontroli produktów spożywczych przeprowadzonych przez WSSE w Kielcach, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu” przekazuje poniższe informacje.
Na terenie miasta Kielce i przynależnych gmin, bezpośredni nadzór nad miejscami obrotu, tj. m.in. sklepami spożywczymi i marketami pełni Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce. W ramach prowadzonego nadzoru organ I instancji przeprowadza, m.in. kontrole sanitarne oraz pobiera próbki żywności do badań laboratoryjnych zgodnie z „Planem pobierania próbek żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej” na dany rok. Pobrane próbki żywności są przekazywane do badań w wyznaczonych laboratoriach, m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji). Badania laboratoryjne w zakresie pozostałości pestycydów (w tym glifosatu) przeprowadzają laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej zlokalizowane w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych w Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu, w Opolu oraz w Rzeszowie (to ostatnie prowadzi również badania próbek żywności pochodzenia zwierzęcego). Ww. placówki dysponują informacjami na temat kosztu badania próbek żywności w określonym kierunku. Oddział Badań Żywności, żywienia i Produktów Kosmetycznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach nie wykonuje badań w ww. zakresie.
Zgodnie z opracowanym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (we współpracy m.in. z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny) ,,Planem pobierania próbek żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej” w 2019r. na terenie województwa świętokrzyskiego zaplanowano do pobrania próbki żywności do badań laboratoryjnych m.in. w następujących kierunkach: pozostałości pestycydów (166 w tym 28 próbek żywności pochodzenia zwierzęcego), metale szkodliwe dla zdrowia (177 próbek), azotany (18 próbek), 3-MCPD (13 próbek), zanieczyszczenia mikrobiologiczne (1285 próbek), mikotoksyny (76 próbek), histamina (18 próbek), metanol i cyjanowodór (3 próbki), karbaminian ctylu (3 próbki), dozwolone substancje dodatkowe (143 próbki), parametry czystości substancji dodatkowych i rozpuszczalników ekstrakcyjnych (7 próbek), GMO (37 próbek), skażenia promieniotwórcze żywności (20 próbek), środki spożywcze poddane działaniu promieniowania jonizującego (9 próbek), jod w soli kuchennej (10 próbek), środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i suplementy diety (123 próbki), żywność wzbogacana (19 próbek), WWA (53 próbki), furan (7 próbek), izomery trans kwasów tłuszczowych (5 próbek), akryloamid (5 próbek), oleje mineralne (5 próbek), oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i komensalnych (20 próbek), kwas erukowy (7 próbek), gluten (30 próbek).
Ww. plan pobierania próbek zakłada pobieranie próbek zarówno od producentów (np. w zakładach produkcyjnych, od producentów pierwotnych, jak i z obrotu (np. hurtownie, sklepy spożywcze, markety). O miejscu poboru próbek decyduje terenowo właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Ponadto, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w 2019r. na terenie województwa świętokrzyskiego pobrano i zbadano w Oddziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, w kierunku pozostałości pestycydu – glifosatu: 4 próbki jabłek (miejsce poboru: stoisko na placu targowym – 1 próbka, hurtownia owoców i warzyw – 1 próbka, markety (sieci Biedronka) – 2 próbki) oraz 2 próbki wina (miejsce poboru: market (sieci E.Leclerc) – 1 próbka, sklep spożywczy (Żabka)- 1 próbka).
Ww. plan pobierania próbek nie zakłada ,,badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie”.
Jednocześnie Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż zakres badań wykonywanych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach objętych akredytacją PCA można znaleźć na stronie internetowej: http://www.wsse-kielce.pl/zakres-akredytacji.

Zastępca ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
Anna Stańczak

Otrzymuje:
1. Adresat