Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Białystok – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Białystok – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
kancelaria@bialystok.wsse.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Białymstoku, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxx@yyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BIAŁYMSTOKU
15-099 Białystok,
ul. Legionowa 8
tel. sekr. (85) 732-70-22, 740-85-41,
centr. (85) 740-85-40, fax. (85) 740-48-99,
e-mail: sekretariat@bialystok.wsse.gov.pl, w
ww.wsse.bialystok.pl

Białystok, 2021.02.
LŻ.9011.32.2021

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku uprzejmie informuje iz zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1995 r. Nr 12, poz.49 z późn. zm.) w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organem właściwym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. W myśl ww. ustawy i zapisów kodeksu postępowania administracyjnego, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem wyższego stopnia, w stosunku do PPIS. Wobec powyższego, Wojewódzka Stacja SanitarnaEpidemiologiczna w Białymstoku kierowana przez Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nie przeprowadzała kontroli produktów spożywczych pod kątem zawartości glifosatu w 2019 r. we wskazanych w piśmie obiektach.
Jednocześnie informuję iż Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku nie wykonuje badań pozostałości pestycydów w produktach spożywczych. Wszystkie próbki pobrane z terenu woj. podlaskiego są przesyłane do innych laboratoriów zewnętrznych wykonujących powyższe badania. W 2019 r. przekazano do badań 155 próbek produktów spożywczych. Natomiast Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku wykonał badania 20 próbek w kierunku azotanów i azotynów, 177 próbek w kierunku zanieczyszczeń metalami szkodliwymi dla zdrowia oraz 7 próbek w kierunku oznaczania fosforanów.

p.o. Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku
Paweł Buczko
dokument podpisany elektronicznie