Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Straż Miejska w Gdańsku – maseczki – 6.09.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – Straż Miejska w Gdańsku – maseczki – 6.09.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 11 miesięcy temu

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
80 – 724 GDAŃSK
ul. ELBLĄSKA 54/60

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

1. Na podstawie jakiego przepisu Straż Miejska karze Polaków mandatem za brak osłony na twarzy?
2. Czy wprowadzone ograniczenia są zgodne z prawem?
3. Która ustawa, wprowadzona zgodnie z prawem i Konstytucją, definiuje obostrzenia, na podstawie których Straż Miejska kara Polaków.

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxx.yyyyyyy.zz
X. Y.
—————————————————–
Pouczenie:W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
W załączeniu przesyłam odpowiedź (SM.KM.281.17.2020.1.MD.6537) na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6 września 2020 r.

Robert Kacprzak
inspektor ds. komunikacji społecznej

 

Straż Miejska
ul. Elbląska 54/60,
80-724 Gdańsk
http://www.strazmiejska.gda.pl
e-mail: strazmiejska@sm.gda.pl
tel. 58 301-30-11 fax 58 346-28-11

SM.KM.281.17.2020.1.MD.6537
Gdańsk, dn. 18.09.2020 r.

Dotyczy: Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej – e-mail z dnia 06.09.2020 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2020 r., odnosząc się do kolejnych pytań przedstawiam następujące informacje:
1. Art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.) w zw. z odpowiednim art. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 z późn. zm.), w szczególności § 24 ust. 1 do 5.
2. Przedmiotowe pytanie (nr 2) nie jest zapytaniem o informację publiczną. Informuje, że zgodnie z art. 188 Konstytucji, wyłącznie Trybunał Konstytucyjny jest uprawniony do oceny zgodności przepisów prawa z Konstytucją i ustawami (w przypadku rozporządzeń). W sprawach indywidualnych oceny może dokonywać sąd powszechny – stosując art. 8 ust. 2 Konstytucji. Straż Miejska w Gdańsku nie jest natomiast uprawniona do oceny zgodności ustaw, rozporządzeń ani innych aktów prawa z Konstytucją RP.
3. W pierwszej kolejności wskazuję, iż działalność straży miejskich i gminnych, w tym Straży Miejskiej w Gdańsku, jest regulowana przez szereg aktów prawnych. Wśród najbardziej istotnych, choć nie jedynych, można wymienić:
a. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1795);
b. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.);
c. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 729 z późn. zm.);
d. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026 z późn. zm.);
e. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.);
Natomiast w zakresie ograniczeń związanych z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 podstawowymi aktami prawa są:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.).

Z poważaniem
STARSZY INSPEKTOR

Straży Miejskiej w Gdańsku
Marta Drzewiecka

Otrzymują:
nr 1 – adresat (przesłano xxxxx.yyy.zz)
nr 2 – a/a