Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Sanepid – Kropkowice

ZapytaniaKategoria: Wnioski - SanepidWniosek o udostępnienie informacji publicznej – Sanepid – Kropkowice
admin Personel zapytał 4 lata temu

Kraków dnia 30.01.2017 r.

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,wnoszę o udzielenie informacji poprzez :

* przesłanie kopii zarządzenia lub rozporządzenia właściwego organu, zobowiązującego pracowników sanepidu do działań interwencyjnych w sprawie nieszczepienia dzieci oraz podanie podstawy prawnej takiego działania.

Informację proszę przesłać na adres elektroniczny xxxxxx.xxxxxx@barwybezprawia.pl

Proszę o potwierdzenie przyjęcia maila.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Kolejny wniosek.

Nie dostałem odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
— Treść przekazanej wiadomości —
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Data: Mon, 30 Jan 2017 15:24:54 +0100
Nadawca: Xxxxxxx Xxxxxxx <xxxxxx.xxxxxx@barwybezprawia.pl>
Adresat: psse.krapkowice@pis.gov.pl

Odpowiedź z Sanepidu

——————————————————————————————
Kraków dnia 30.01.2017 r.
W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,wnoszę o udzielenie informacji poprzez :
* przesłanie kopii zarządzenia lub rozporządzenia właściwego organu, zobowiązującego pracownikow sanepidu do działań interwencyjnych w sprawie nieszczepienia dzieci oraz podanie podstawy prawnej takiego działania.
Informację proszę przesłać na adres elektroniczny xxxxxx.xxxxxx@barwybezprawia.pl
Proszę o potwierdzenie przyjęcia maila.
Xxxxxxx Xxxxxxx
——————————————————————————————
W ponownym wniosku dodałem informację:
——————————————————————————————
W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej , złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu . Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.)
Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury. chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji
Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.
——————————————————————————————
Ponowny wniosek złożyłem dzisiaj t.j. 14.02.2017
Pierwszy email.
——————————————————————————————
Szanowny Panie
W odpowiedzi na Pana wniosek, który wpłynął do tutejszej stacji w dniu 31.01.2017r. przedkładam niezbędne informacje:
Podstawą Prawną do nałożenia obowiązku szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym jest art. 5 ust.1 punkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który zobowiązuje osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym na zasadach określonych w ustawie, przy czym w odniesieniu do osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (m.in. dzieci) odpowiedzialność za wypełnienie tego obowiązku ponosi osoba sprawującą nad tą osobą prawną pieczę albo jej opiekun faktyczny (zwykle są to rodzice).
W przypadku stwierdzenia uchylania się rodziców dzieci (opiekunów prawnych) od wypełnienia ustawowego obowiązku szczepień dzieci konieczne jest podejmowanie działań w celu przymuszenia osób zobowiązanych (zwykle rodziców dzieci, opiekunów prawnych) do wypełnienia tego obowiązku. Kwestie sposobu egzekwowania ww. obowiązku szczepień, jako obowiązku o charakterze niepieniężnym, są regulowane w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązki niepieniężne wynikające bezpośrednio z przepisów prawa ( takie jak m.inn. obowiązek szczepień) pozostają w obszarze nadzoru we właściwości organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które w związku z tym są uprawnione do żądania wykonania obowiązku szczepień przez osoby do tego zobowiązane, tj są wierzycielami tego obowiązku,. Jednocześnie na organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako wierzycielach obowiązku szczepień ochronnych, spoczywa prawny obowiązek podejmowania wszelkich czynności zmierzających do zastosowania przewidzianych prawem środków egzekucyjnych w celu skłonienia osoby uchylającej się do wykonania obowiązku. Podejmowane działania polegają na kierowaniu do osób uchylających się upomnień zawierających wezwanie do wykonania obowiązku szczepień z zagrożeniem skierowania sprawy na drodze egzekucji administracyjnej, a następnie, w przypadku braku reakcji na wezwanie, kierowanie wniosków do wojewody o egzekucję administracyjną szczepień zgodnie z przepisami prawa..
Z poważaniem Dorota Barełkowska – kierownik Oddziału Epidemiologii PSSE Krapkowice
——————————————————————————————
Drugi email
——————————————————————————————
Szanowny Panie
W uzupełnieniu do maila przesłanego Panu w dniu 14.02.2017r. o godz. 12.43 informuję:
1. Kwestia sposobu egzekwowania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązku szczepień wynika z art. 5 punkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
art. 5 ust 1 punkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o Zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Egzekwowanie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązku szczepień jako obowiązku o charakterze niepieniężnym zostały określone w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.Nie zostało wydane w tym zakresie zarządzenie lub rozporządzenie powiatowej Inspekcji Sanitarnej ponieważ podstawą prawną działania są zapisy w/w przepisów prawnych.
Z poważaniem Dorota Barełkowska
——————————————————————————————
Trzeci email
——————————————————————————————
Szanowny Panie
W uzupełnieniu do maila przesłanego Panu w dniu 14.02.2017r. o godz. 12.43 informuję:
1. Kwestia sposobu egzekwowania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązku szczepień wynika z art. 5 punkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
art. 5 ust 1 punkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o Zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Egzekwowanie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązku szczepień jako obowiązku o charakterze niepieniężnym zostały określone w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.Nie zostało wydane w tym zakresie zarządzenie lub rozporządzenie powiatowej Inspekcji Sanitarnej ponieważ podstawą prawną działania są zapisy w/w przepisów prawnych.
Z poważaniem Dorota Barełkowska

Załączniki.