Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Zamość – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Zamość – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 8 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu
psse.zamosc@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Zamościu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxx@yyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Odpowiedź:

HŻ. 0706.14.2020
Zamość, dnia 23 listopada 2020 r.

Pani X. Y.

Odpowiadając na Pani emaila z dnia 19 listopada 2020r., zawierającego „Wniosek o informację publiczną”, w sprawie zawartości glifosatu w produktach spożywczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, informuje, że Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zamościu, nie wykonuje badań fizyko – chemicznych żywności. Wszystkie pobierane próby wysyłane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie lub bezpośrednio do laboratoriów posiadających akredytację na odpowiednie kierunki badań. Próbki do badań w kierunku pozostałości pestycydów z terenu powiatu zamojskiego, przekazywane są do laboratoriów WSSE w Rzeszowie i WSSE w Warszawie.
1. Badania w kierunku zawartości glifosatu wykonywane były w 2019 roku wyłącznie w odniesieniu do środków spożywczych pochodzenia roślinnego, nie pobierano próbek mięsa do badań w kierunku pozostałości pestycydów. W 2019r, pobrano i przekazano do badań 8 próbek w kierunku pozostałości pestycydów (w tym glifosatu)
2. Zakresy badań zawartości pozostałości pestycydów, różnią się w zależności od badanego asortymentu. W związku z powyższym, w wybranych asortymentach środków spożywczych, badana jest nie tylko zawartość glifosatu, ale również innych pestycydów (pojedyncze sprawozdanie w zależności od rodzaju badanego produktu zawiera do 354 związków). Cena badania w przypadku urzędowej kontroli żywności jest ustalana corocznie pomiędzy Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, wykonującymi badania, a Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie. Koszt badania, uzależniony jest miedzy innymi od rodzaju stosowanego urządzenia pomiarowego, wybranej metodyki, kosztów odczynników. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, nie zna kosztów badania na zawartość glifosatu w mięsie i produktach przetworzonych.
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu, nie prowadzi badań pod kątem korelacji pomiędzy składnikami żywności. Pobór próbek żywności do badań laboratoryjnych, prowadzony jest w oparciu o harmonogram, przekazany przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie. W 2019r., ogółem pobrano i przekazano do badań laboratoryjnych 279 próbek żywności, z czego większość badana była w kierunku parametrów mikrobiologicznych.
W 2019r, pobrano i przekazano do badań 8 próbek w kierunku pozostałości pestycydów (w tym glifosatu), 18 w kierunku metali szkodliwych dla zdrowia, 6 w kierunku WWA, 13 w kierunku substancji dodatkowych (barwniki, substancje konserwujące), 1 w kierunku zawartości azotanów, 7 w kierunku GMO, 6 w kierunku mykotoksyn. Wszystkie uzyskane wyniki badań były prawidłowe.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zamościu
Stanisław Jaślikowski