Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Zakopane – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2

ZapytaniaKategoria: Jak nie pisać wnioskówWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Zakopane – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2
Informacja Publiczna Personel zapytał 9 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Zakopanem
ul. Chramcówki 19a
34-500 Zakopane

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:
Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:
Czy choroba COVID 19 została sklasyfikowana jako szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz

X. Y.
—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ZAKOPANEM

Zakopane, dnia 5 października 2020 r.
EP.0143.1.2020

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem w odpowiedzi na wniosek złożony drogą e-mail z konta xxxxxxx@yyy.zz w rygorze ustawy o dostępie do informacji publicznej informuje, że wniosek pozostawiamy bez rozpatrzenia z uwagi na fakt, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem na mocy art. 4 ust 3 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 z późn. zm.), nie jest podmiotem do tego obowiązanym, gdyż nie jest w posiadaniu takich informacji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zakopanem
Z up. mgr inż. Izabela Sarna
Główny Specjalista ds. Systemów Jakości

Otrzymują:
1. adresat
2. aa – EP
wyk. Wiktoria Czuchraj (tel. 182068697 wew.27)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 19a
http://www.pssezakopane.wsse.krakow.pl e-mail: zakopane@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_ZAKOPANE/
centrala tel.: (+48) 18 20 68 697
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 20 68 697, fax: (+48) 18 20 68 410
REGON: 0059888/ NIP: 736-14-44-897