Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Szczytno – zakażenia, zachorowania, zgony spowodowane wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Szczytno – zakażenia, zachorowania, zgony spowodowane wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19
Informacja Publiczna Personel zapytał 8 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Szczytnie
ul. Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
psse@sanepid.szczytno.pl


W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji dotyczących:

Liczby zakażeń, zachorowań i zgonów spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 w poszczególnych miesiącach od marca do października 2020 (zgony z podziałem na osoby z chorobami współistniejącymi i bez) z terenu miasta Szczytno, gminy Szczytno, powiatu szczycieńskiego.

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxx@yyyyy.zz

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Odpowiedź:

PSSE w Szczytnie w odpowiedzi na e-maila z dnia 22.10.2020r. poniżej przekazuje wnioskowane dane od marca do października :

miasto Szczytno: sierpień – 1 zgon (choroby współistniejące), październik – 1 zgon (choroby współistniejące)

gmina Szczytno: brak

powiat Szczytno: sierpień – 1 zgon (choroby współistniejące), październik – 1 zgon (choroby współistniejące)