Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Stargard Szczeciński – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Stargard Szczeciński – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2
Informacja Publiczna Personel zapytał 9 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Stargardzie Szczecińskim
ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard Szczeciński

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:
Czy wirus SARS-COV-2 został sklasyfikowany jako szczególnie niebezpieczny i wysoce zakaźny?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxx@yyyyyy.zz
X. Y.
—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stargardzie
ul. Czarnieckiego 34

Stargard 08.10.2020r.
PSSE. 6959 2020
HD.1331.1.2020
Pani X. Y.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie nawiązaniu do Pani pisma (e-mail z dnia 24.09.2020r.) informuję, że :
1) informacje dot. wirusa SARS-CoV-2 (powodującego chorobę COVID-19) znajdują się na stronie internetowej gov.pl, w tym m.in. pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus,
2) w przypadku wątpliwości i pytań dotyczących SARS-CoV-2 oraz COVID-19 można kontaktować się telefonicznie pod nr tel.: +48 22 25 00 115,
3) sposób postępowania w przypadku wystąpienia epidemii, w tym chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych reguluje:
ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi, m.in.:
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 325),
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.2020r., poz. 607 z późn. zm.).
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie informuje, że definicje wyjaśniające pojęcia m.in.:
– epidemia,
– choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna
zawarte są w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
mgr inż. Waldemar Kulpa

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a