Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Siedlce – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2

ZapytaniaKategoria: Jak nie pisać wnioskówWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Siedlce – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2
Informacja Publiczna Personel zapytał 9 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 31
08-110 Siedlce

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:
Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:
Czy choroba COVID 19 została sklasyfikowana jako szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxxx@yyyy.zz

X. Y.
—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

 

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Odpowiedź:

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Siedlcach
08-110 Siedlce,
ul. Poniatowskiego 31
tel. (25) 644-20-40, (25) 644-31-26
tel/fax (251612-61-37

Siedlce, dnia 07 października 2020 r.
EPN.402.2.1292.2020

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
W związku z kierowanym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach wnioskiem z dnia 24.09.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.), zawierającym żądanie następującej treści:
1. proszę o linki do oficjalnej publikacji na stronie rządowej/stronie GIS/Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami lub przesłanie odpowiedniego dokumentu/skanu; Czy choroba COVID 19 została sklasyfikowana jako szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna?
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Siedlcach uprzejmie informuje, że udostępnianie przez organy administracji informacji o sprawach publicznych jest regulowane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej zwanej ustawa o d.d.i.p”). Przepisy te regulują w całości sposób realizacji służącego obywatelom określonego w art. 61 Konstytucji RP prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne. Przepisy te regulują, m.in. czym jest informacja publiczna, zasady i tryb udostępnienia informacji publicznej, w tym udostępnienia informacji publicznej na wniosek. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o d.d.i.p. do udostępnienia informacji publicznej obowiązane są te organy władzy publicznej, które są w posiadaniu takich informacji. Udostępnieniu na wniosek nie podlega zatem . informacja nie będąca informacją publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o d.d.i.p. lub informacja publiczna nie będąca w posiadaniu organu. W trybie przepisów ustawy o d.d.i.p. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że m.in. nie sporządza na wniosek o udostępnienie informacji publicznej opinii prawnych, medycznych lub innych eksperckich, nie udostępnia i nie interpretuje treści przepisów, nie udziela wyjaśnień i nie toczy polemiki a także nie udziela informacji dotyczących zadań i kompetencji innych organów, gdyż nie mieści się to w pojęciu udostępniania informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o d.d.i.p., a jedynie udostępnia informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu, przez niego wytworzone, przez niego przetwarzane lub mu przekazane, jeśli zawierają żądaną we wniosku informację.
Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS COV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 325).
PPIS w Siedlcach nie posiada informacji o linkach do oficjalnej publikacji na stronie rządowej/stronie GIS/Sanepidu lub innej instytucji będącej odpowiedzią na pytanie: Czy choroba COVID 19 została sklasyfikowana jako szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna?

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Siedlcach
Joanna Like