Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Siedlce – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Siedlce – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 8 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
siedlce@psse.waw.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Siedlcach, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SIEDLCACH
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEDLCACH
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31,
08-110 Siedlce,
NIP 821-104-52-22,
REGON 005183608
centrala: (25) 644 20 40; fax: (25) 632 61 37;
sekretariat: (25) 632 28 75
http://www.siedlce.psse.waw.pl;
e-mail: siedlce@psse.waw.pl

Siedlce dnia 30.11.2020 r.
HŻN.402.4.73.2020

W związku z otrzymanym drogą mailową w dniu 20.11.2020 r. wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Siedlcach po przeanalizowaniu złożonych zapytań stwierdza, że informacje wymienione w punktach 1 i 3 wniosku o udostępnienie których wystąpiła strona na podstawie art. 2 w związku z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwane dalej u. o d.d.i.p (Dz. U. 2019 r. poz.1429 z późniejszymi zmianami), dotyczące wskazania ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Siedlcach w sieciach marketów na terenie miasta i przynależnych gmin pod kątem zawartości glifosatu w 2019 r. oraz ile badań żywności marketowej przeprowadzono pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelecji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie (wnioskodawca nie określił w jakim okresie czasu), stanowią informację przetworzoną.
Na dzień złożenia wniosku PPIS w Siedlcach nie dysponuje informacjami w postaci odpowiadającej złożonemu wnioskowi w zakresie punktów 1 i 3 (2ądanych danych nie posiada w żadnym z prowadzonych rejestrów bądź ewidencji), w związku z czym jej udostępnienie wymaga dodatkowych czynności związanych z sięgnięciem do źródłowych materiałów i wiąże się z zaangażowaniem środków osobowych, co zakłóci normalny tok działania podmiotu oraz utrudni wykonywanie przypisanych zadań statutowych również związanych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Przygotowanie informacji wedle wskazanych przez Panią kryteriów wymaga przeglądu akt, dokonania stosownych analiz i obliczeń.
Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 1 ww ustawy o d.d.i.p. prawo do informacji publicznej, obejmuje prawo do uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest wskazanie przez wnioskodawcę, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma, w jakim
zakresie występuje szczególna istotność dla interesu publicznego w uzyskaniu tych danych przez wnioskodawcę. W przypadku niewykazania okoliczności uzasadniających udzielenie informacji przetworzonej w wyżej wskazanym terminie, zostanie wydana decyzja odmawiająca udzielenia informacji.
Naczelny Sąd Administracyjny wyraził stanowisko, zgodnie z którym wnioskodawca żądający informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców ale również, że jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego”(wyrok NSA z października 2010 r., OSK 1737/12; wyrok NSA z dnia 16 marca 2018 r., wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt IV SA/GI 967/14., wyrok NSA z dnia 26 lutego 2016 r OSK 833/15).
Jednocześnie, stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam wnioskodawcę, że wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku, wskazując dzień 20.01.2021 r.
Ponadto w zakresie pkt 2, jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)” PPIS w Siedlcach informuje, że laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Siedlcach nie wykonuje badań w ww. zakresie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Joanna Like

Otrzymują:
1. adresat
2. aa

Sprawę prowadzi: Anna Marchel
Tel.: 25 644.20.40 w.35