Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Rybnik – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Rybnik – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku
psse.rybnik@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Rybniku, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w RYBNIKU
ul. Kpt. L. Janiego,
44-200 Rybnik
tel. 42 24 009, 42 23 312
fax 42 24 547

Rybnik, dnia 18.02.2020 r.
ONS/HŻŻ i PU.4680.4.2020
p. X. Y.

W odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 13.02.2020 r, wnioskującą podanie danych dot. badań laboratoryjnych w kierunku pozostałości pestycydów (glifosat) oraz innych substancji w żywności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku przekazuje poniższe informacje.
W nadzorowanych marketach na terenie miast: Rybnik, Żory oraz powiatu rybnickiego pobrano łącznie 7 prób w kierunku pozostałości pestycydów (2 próby borówki amerykańskiej, 2 próby pora, 3 próby mleka UHT). Pobrane próby zostały przebadane w kierunku zawartości pozostałości pestycydów, dla których w tych asortymentach jest określony prawnie limit (Rozporządzenie (WE) NR 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EW, Dz.Urz. UE L70/1). Próby te nie zostały zbadane na obecność glifosatu. Koszty badań laboratoryjnych w kierunku pestycydów są zawarte z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz.U. z 2017 r. poz. 2012 z późn.zm.), są uzależnione od stosowanej metodyki i wynoszą :
– Pestycydy – amitraz: technika GC/MS – 244 zł,
– Pestycydy – bromek metylu: technika GC/ECD – 112 zł,
– Pestycydy – związki polarne: technika LC/MS/MS – 375 zł,
– Pestycydy – ditiokarbaminiany:1) metoda spektrofotometryczną UV-VIS – 91 zł, 2) technika GC – 174 zł,
– Pestycydy – związki z różnych grup chemicznych: metoda Quechers technika:
1) GC/MS(/MS) i LC/MS(/MS) – 435 zł,
2) GC/ECD/NPD/MS i LC/MS/MS – 372 zł,
3) GC/ECD/NPD – 234 zł,
4) GC/ECD/NPD/MS – 291 zł,
5) GC/MS/MS – 340 zł,
6) LC/MS/MS – 224 zł,
7) HPLC/UV/FL-472 zł,
– Obecność pestycydów: technika GC/MS/MS lub LC/MS/MS – 90zł.
W 2019 r. w marketach pobrano do badań laboratoryjnych łącznie 224 próby żywności w następujących kierunkach:
– zawartość metali ciężkich : 26 prób,
– zawartość mykotoksyn : 6 prób,
– zawartość wwa (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) – 2 próby,
– zawartość dodatków do żywności – 29 prób ( w tym fosforanów: 3 próby),
– zawartość karbaminianu etylu i cyjanowodoru – 2 próby,
– zawartość pozostałości pestycydów – 7 prób
– pozostałe parametry (m.in.: zanieczyszczenia mikrobiologiczne, biologiczne, fizyczne) – 152 próby.

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Rybniku
dr inż. Michał Dudek

Otrzymują:
1) Adresat – drogą elektroniczną
2) a/a
załącznik:
– Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przetwarzanie w związku ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.