Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Puck – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Puck – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Pucku
ul. Wojska Polskiego 16
84-100 Puck

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:
Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:
Czy wirus SARS-COV-2 został sklasyfikowany jako szczególnie niebezpieczny i wysoce zakaźny?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxx@yyyyy.zz

X. Y.
—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU

Puck, dnia 02.10.2020 r.
SE.DYR/073/ 50 /B5/20

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 24.09.2020 r. dot. publikacji na temat wirusa SARS-COV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że szereg istotnych informacji znajdzie Pani na stronie gis.gov.pl, na której Główny Inspektorat Sanitarny publikuje aktualności dotyczące w/w sprawy.
Na stronie tej zamieszczono również linki, które przekierują Panią na strony poszczególnych ministerstw współpracujących z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie opracowania i opiniowania procedur w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że SARS jako zespół ostrej niewydolności oddechowej ujęto w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego Dz. U. 2020 r. poz. 607/

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PUCKU
Bożena Śliwicka