Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Poznań – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Poznań – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Poznań – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Poznań – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Poznaniu

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxx@yyyyyy.zz

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Odpowiedź:

Oddział Epidemiologii
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
os. Przyjaźni 118
61-680 Poznań
tel. 061 656 80 43
fax 061 656 80 44

WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
Telefony: – informacja o numerach wewnętrznych – WPWIS – fax – e-mail WPWIS – e-PUAP – Oddział Epidemiologii – fax – e-mail
61 854-48-00 61 852-99-18 61 852-50-03 sekretariat@wssepoznan.pl /wssepoznan/SkrytkaESP 61 656-80-43 61 656-80-44 epidemiologia@wssepoznan.pl
ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
NIP 778 11 71 963
REGON 000294065
BDO: 000207899
http://www.wsse-poznan.pl

DN-E.1331.15.2020
Poznań, 15.09.2020 r.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na wniosek z dnia 03.09.2020 r. (data wpływu: 04.09.2020 r.) o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) dotyczący pytań na temat epidemii informuje iż, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zmianami).
Objaśnienie dotyczące pojęcia epidemia zostało określone w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zmianami): Epidemia – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących
Ponadto szczegółowa definicja przypadku nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem COVID-19 (definicja z dnia 04.06.2020) dostępna jest na stronach PZHNarodowego Instytutu Zdrowia Publicznego http://www.pzh.gov.pl. (http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_COVID-19_04.06.2020.pdf).

Podpisane cyfrowo przez Hanna Kurek;
Z-ca WPWIS
Date: 2020.09.15 11:21:23 CEST