Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Katowice – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Katowice – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Katowicach

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

 

Informacje proszę przesłać na adres: yyyyyyyyyyyy@cccccccccccc.as

X. Z.
—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

OK.1331.24.2020 Katowice, dnia 14.09.2020 r.

Pani

X. Z.

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 03.09.2020 r. przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?
Tak, stan epidemii został wprowadzony w Polsce dnia 20 marca 2020 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (załącznik 1).
2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?
Stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (patrz:§1.Wspomnianego rozporządzenia).
3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Epidemia dotyczy choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19. Jednostka ta została wprowadzona na listę chorób objętych obowiązkiem kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz izolacji lub izolacji domowej na mocy Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (załącznik 2).

Załączniki:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020:


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020: