Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Gdańsk – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Gdańsk – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Gdańsku

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Informacje proszę przesłać na adres: uuuuuuuuuuuu@xxxxxxxx.yy

X. Z.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

Gdańsk, dnia 08 wrzesień 2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Gdańsku

SE.RP-83/028/82/KK/20

Pani

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku w związku z pismem Pani Emili Murawskiej przesłanym drogą elektroniczną w dniu 03 września 2020r. w sprawie udzielenia informacji publicznej, uprzejmie informuje.

Ad.1 Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 491 ze zm.) w okresie od dnia 20 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ad.2 Ogłoszony stan epidemii związany jest z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Ad.3 Choroba wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 to COVID-19.

Jednocześnie tutejszy Inspektor Sanitarny wskazuje poniżej linki do oficjalnych stron administracji rządowej dotyczących wirusa SARS-CoV-2 oraz COVID-19:

https://www.gov.pl/web/koronawirus https://www.gov.pl/web/gis

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Gdańsku z up.

Alina Hamerska Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

Strona 1 z 2