Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Dąbrowa Górnicza – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Dąbrowa Górnicza – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Dąbrowie Górniczej

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Informacje proszę przesłać na adres: sssssssssss@xxxxxxxxxxxxxxx.zz

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Adres do korespondencji: 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 58 Tel. 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; Tel. / Fax. 32 267-36-57
e-mail: psse.dabrowagornicza@pis.gov.pl NS/EP.0153.1983a/20
Dąbrowa Górnicza, 07.09.2020r.
Pani XY
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 03.09.2020 r. informuję, co następuje.
Ad. 1 Stan epidemii w Polsce został wprowadzony od dnia 20 marca 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. (Dz.U. 2020 poz. 491)
Ad. 2 Stan epidemii w Polsce został ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Ad. 3 Wprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii dotyczy choroby zakaźnej układu oddechowego COVID-19, wywoływanej przez wirusa SARSCoV-2. Choroba zakaźna COVID -19 została objęta przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).
Poniżej podaję również link do strony internetowej z rozporządzeniem o którym mowa powyżej:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/491

Otrzymują:
1. adresat: xxxxxxxx@yy.zz
2. a/a
NS/EP
Marzanna Kuc