Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE – Bielsko – Biała– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Bielsko-Biała – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE – Bielsko – Biała– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Bielsko-Biała – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bielsku-Białej

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

 

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxx.yyyyyyyyyy.zz

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Broniewskiego 21,
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 816-00-12,
fax: (33) 812-57-63,
email: ppis@pssebielsko.pl.

Bielsko-Biała
dn. 16.09.2020r.
ONS-EP.432.40.2020 L.dz. 16634.2020
Adres e-mail: xxxxxxxx.yyyy.zz

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 3 września 2020 r., otrzymany w tym samym dniu drogą mailową, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że nie jest organem właściwym w zakresie informacji, której udostępnienia się Pani domaga.
Niemniej jednak, w związku z faktem, iż pytanie odnosi się do informacji o charakterze powszechnym, będącej w posiadaniu tut. Organu, wyjaśniam, co następuje:
Ad 1. Stan epidemii został w Polsce ogłoszony w dniu 20 mara 2020r. mocą Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Akt ten został wydany na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).
Ad 2. Epidemia została ogłoszona w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Ad 3. Choroba zakaźna wywołana wirusem SARS-CoV-2, zwana jest “COVID-19”.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Otrzymują:
1. Adresat.
2. ONS-EP a.a