Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Białystok – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Białystok – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii
Informacja Publiczna Personel zapytał 11 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Białymstoku

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxxxx@yyyyyy.zz

X.Y

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57a tel. sekr. (85) 732-50-91, centr. (85) 732-52-36 fax. (85) 732-50-91 e-mail: sekretariat@psse.bialystok.pl http://www.psse.bialystok.pl

ZP.0123.11.2020
Białystok, 11 września 2020 r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji, który wpłynął od Pani
na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Kancelarii Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Białymstoku w dniu 3 sierpnia 2020 r., na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 t.j.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku kolejno odpowiada na pytania podając następujące linki.
1. Ogłoszenie stanu epidemii w Polsce:
https://www.gov.pl/web/premier/premier-wprowadzamy-stan-epidemii-w-polsce
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-stan-epidemii-w-polsce
2. Informacja na temat wirusa dotyczącego epidemii:
https://www.gov.pl/web/meksyk/epidemia-koronawirusa
3. Informacja na temat choroby dotyczącej epidemii (wywoływanej przez wirusa);
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https: //psse.bialystok.pl/index.php/2020/02/28/4498/

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku Urszula Połowianiuk /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/