Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Piotrków Trybunalski – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Piotrków Trybunalski – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim
psse.piotrkowtryb@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Piotrkowie Trybunalskim, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Odpowiedź:

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim,
97-300 Piotrków Trybunalskim, Aleja 3 Maja 8
Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45,
44 647-62-80, fax: 44 647-76-26
http://www.pis.lodz.pl/piotrkow e-mail: psse.piotrkowtryb@pis.gov.pl

PPIS-Dyr. 0136/1/2021
Piotrków Trybunalski dnia: 10.02.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w odpowiedzi na Pani wiadomość e-mail z dnia 28.01.2021r. dotyczącą udostępnienia informacji publicznej informuje, że udostępnianie przez podmioty wykonujące zadania publiczne informacji w sprawach publicznych jest regulowane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2176 t.j.). Przepisy te regulują m.in. czym jest informacja publiczna, zasady i tryb udostępniania informacji publicznej, w tym udostępniania informacji publicznej na wniosek.
Należy zauważyć, że zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej do udostępniania informacji publicznej obowiązane są organy władzy publicznej, które są w posiadaniu takich informacji. W trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim m.in. nie sporządza na wniosek o udostępnienie informacji publicznej opinii prawnych, medycznych lub innych eksperckich, nie interpretuje treści przepisów, nie udziela informacji dotyczących zadań i kompetencji innych organów administracji publicznej, gdyż nie mieści się to w pojęciu udostępniania informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej a jedynie udostępnia informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu, przez niego wytworzone. Informacja dotyczy zatem strefy faktów, a nie stanu wiedzy urzędników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim, bądź możliwości ich percepcji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że:
Ad. 1 W roku 2019 na terenie działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim nie przeprowadzano kontroli produktów spożywczych pod kątem zawartości glifosatu.
Ad.2 W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim nie wykonuje się badań na zawartość glifosatu w mięsie i produktach przetworzonych.
Ad.3 Z uwagi na fakt, iż w pytaniu nie sprecyzowano przedziału czasowego interesującego pytającego, odniesiono się do roku ubiegłego. W roku 2020 przeprowadzono łącznie 55 badań żywności pod kątem obecności substancji szkodliwych, w tym: 12 dot. obecności fosforanów oraz 43 dot. obecności azotanów. Korelacji z innymi substancjami nie badano.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Piotrkowie Trybunalskim
Elżbieta Dobrzyńska

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE.Lz 2016r. Nr 119, str.1) tzw. RODO informuję Panią/Pana, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Tryb z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Aleja 3 Maja 8. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem email: psse.piotrkowtryb@pis.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
4) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych,
5) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (podstawa prawna art. 1-6a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 poz. 195),
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat wg. Rzeczowego Wykazu Akt Archiwum Zakładowego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb.

Otrzymują:
1.. X.Y. xxxxxxxxxx@yyyyyyy.zz
2. Sekcja Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
3. Kopia a/a