Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Piła – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2

ZapytaniaKategoria: Jak nie pisać wnioskówWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Piła – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
al. Wojska Polskiego 43
64-920 Piła

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:
Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

Czy wirus SARS-COV-2 został sklasyfikowany jako szczególnie niebezpieczny i wysoce zakaźny?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz
X. Y.
—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PILE
al. Wojska Polskiego 43
64-920 Pila
http://www.psse-pila.pl

ON-EP.133.2.2020
Piła, dnia ……09.2020r.

Pani X. Y.
Adres email: xxxxxxxxxxx@yyyyyyy.zz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile odpowiadając na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 24.09.2020 r., w sprawie udostępnienia informacji publicznej, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz.1429 z późn. zm.) informuje co następuje.
Zgodnie z art.4 ust.1 i ust.3 cytowanej wyżej ustawy. Obowiązane do udzielania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: 1) organy władzy publicznej (…..)
Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i będące w posiadaniu takich informacji.
Pojęcie informacji publicznej określone zostało w art.1 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy, zgodnie z którym każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną. Tę ogólną definicje doprecyzowuje art. 6 ust. 1, który wymienia rodzaje spraw, jakie mogą dotyczyć informacje o charakterze informacji publicznej, czyniąc to w sposób otwarty, czemu służy zwrot w szczególności”. Doktryna oraz orzecznictwo sądowe, w oparciu o ogólną formułę ustawy, a także konstytucyjną konstrukcję prawa do informacji zawartą w art. 61 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej, przyjmuje szerokie pojęcia ,,informacji publicznej”. Za taką uznaje się każdą wiadomość wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne i osoby pełniące funkcje publiczne lub odnoszącą się do władzy publicznej, a także wytworzoną lub odnoszącą się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywanych przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem publicznym.
Treść powyższego zapisu obliguje organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej do udzielenia wnioskowanej informacji, zakwalifikowanej jako informacja publiczna.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, iż nie wytwarza i nie dysponuje informacjami na temat klasyfikacji wirusa SARS-CoV-2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ww. zakresie podmiot powinien adresować do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – państwowy instytut naukowo -badawczy, który jest specjalistyczną jednostką zajmującą się gromadzeniem i publikacją danych statystycznych związanych z zagadnieniami epidemiologii, bakteriologii, immunologii.
Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie może udostępnić wnioskowanej informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Forma udostępniania informacji publicznej – zgodnie z wnioskiem na adres e-mail: xxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile
Danuta Kmieciak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, al. Wojska Polskiego 43. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Pile i będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. Szczegółowa Klauzula informacyjna dostępna jest na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem : http://bip.Josse-pila.pl lub http://www.psse-pila.pl/ (zakładka RODO)