Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Oleśno – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Oleśno – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnie
psse.olesno@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Oleśnie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxx@yyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

 

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLEŚNIE
ul. Wielkie Przedmieście 7,
46-300 Olesno
sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73
e-mail:psse.olesno a pis.gov.pl
https://www.gov.pl/web psse-olesno

Oleśno dnia 28 stycznia 2021 r.
D.1331.1.2021.IP
Sz. P. X.Y.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.01.2021 r. (wiadomość e-mail wysłana prze Panią z a dresu: xxxxxxxxx@yyyyy.zz na adres: psse.olesno a pis.gov.pl, odebrana w dniu 28.01.2021r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie informuje:
Ad 1. W 2019r PSSE w Oleśnie przeprowadziła 10 kontroli związanych z pobieranie do badań próbek w sieciach marketów w kierunku zawartości pestycydów- pobrano 10 próbek żywności w kierunku zawartości pestycydów, które zostały zbadane w różnych laboratoriach Inspekcji Sanitarnej: w Opolu, Łodzi, Rzeszowie oraz I próbka w Warszawie. Glifosatu nie badano. Dodatkowo PSSE w Oleśnie uzyskała informacje, iż badaniem tego pestycydu zajmuje się wyłącznie laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
Ad 2. Informacje dotyczące kosztu badania glifosatu znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniajacym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U z 2019 poz. 1511) 1.p 64 Pestycydy – związki polarne: technika LC/MS/MS- koszt 375 zł
Ad 3 W 2019r pobrano do badań w sieciach marketów 11 próbek żywności w kierunku zawartości: azotanów (1 próbka), fosforanów (1 próbka), metali ciężkich (9 próbek).
Ilość pobieranych na dany rok próbek żywności oraz kierunki ich badania wynikają z rocznego „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS” ustalanego zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie
mgr Izabela Pietrzak

Załącznik: 1. Klauzula informacyjna dostęp do informacji publicznej.

Otrzymuje:
1 adresat e mail:
Do wiadomości: 1.a/a