Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Mogilno – Choroba zakaźna a choroba wysoce zakaźna i szczególnie niebezpieczna

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Mogilno – Choroba zakaźna a choroba wysoce zakaźna i szczególnie niebezpieczna
Informacja Publiczna Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Mogilnie

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:
Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Jaka jest różnica definicyjna między chorobą zakaźną a chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną?
2. Aktualnej listy zakażeń i chorób zakaźnych.
3. Listy chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz
X. Y.
—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MOGILNIE
88-300 MOGILNO ul. Kościuszki 4
tel. 52 318-87-60, 52 315-23-77 tel/fax 52 318-87-61
e-mail: psse.mogilno@pis.gov.pl http://www.pssemogilno.com

N.EP-074-262/20
Mogilno, dnia 21.09.2020r.
Pani X. Y.

Po przeanalizowaniu treści Pani wniosku z dnia 17.09.2020r. ( wpływ do PSSE 17.09.2020r.) o udostępnianie informacji publicznej, udzielam następującej informacji:
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 września 2018 r. sygn. akt II SA/Sz 777/18 art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej wymienia kategorie informacji publicznej, które na mocy ustawy podlegają udostępnieniu, przy czym z uwagi na treść art. 1 ust. 1 ustawy nie jest to katalog zamknięty. Informacją publiczną w rozumieniu ustawy jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Jest nią treść wszelkiego rodzaju dokumentów (wystąpień, opinii i ocen) odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich i są nimi zarówno dokumenty bezpośrednio przez nie wytworzone, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań nawet, jeżeli nie pochodzą wprost od nich. Niezależnie od powyższego, aby konkretna informacja posiadała walor informacji publicznej, to musi się odnosić do sfery faktów.
Podzielając powyższe stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 marca 2012 r. sygn. I OSK 2445/11 uznał, iż w trybie powołanej ustawy nie można domagać się wytworzenia dokumentów i żądać zdobywania przez organ odrębnego postępowania w celu “wydobycia” informacji, poza już wytworzoną i istniejącą. Ustawa o dostępie do informacji nie przewiduje możliwości prowadzenia postępowania w celu wytworzenia informacji…) ,nie można też domagać się oceny zgodności z prawem wytworzonych dokumentów, bądź zgłaszać postulaty co do przyszłych działań organów.
Organy inspekcji sanitarnej zbierają i gromadzą dane zgodnie z art.2 w zw. Z art. 5 pkt 1,2,3,5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami) w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego, w tym sanitarnego zabezpieczania granic państwa, analiz i ocen epidemiologicznych, opracowywania programów i planów działalności zapobiegawczej i epidemiologicznej dla podmiotów leczniczych, ustalenia zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie, i takie informacje stanowią informację publiczną.
Zgodnie z Art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej na wniosek jest udostępniana Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium.
Mając powyższe na uwadze organ przeanalizował wniosek, sprawdził czy pytania objęte zakresem wniosku stanowią informację publiczną, do udzielenia której organ – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie jest zobowiązany oraz dokonał klasyfikacji zapytań z uwagi na ich treść i udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1
Definicje choroba zakaźna i choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna określone zostały w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U 2019 poz. 1239 ze zmianami), dalej ustawa. Cytuję:
Art. 2. (…)
3)choroba zakaźna – choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy;
4)choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna – choroba zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania, w tym cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne;
Osoba nie posiadająca dostępu do systemów informatycznych informacji prawnej, może każdy akt prawny znaleźć na stronie rządowej „rządowe centrum legislacji”, podaję link: https://legislacja.rcl.gov.pl/.
Podaję link bezpośredni do ww. ustawy: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000123901.pdf
Aktualna w dniu 21.09.2020r. treść ustawy w załączniku nr 1.
Jak wynika z definicji nie każda choroba wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, aczkolwiek jest chorobą zakaźną, jest szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna, dlatego ustawodawca te dwie definicje podaje odrębnie. Warto tu przytoczyć dwie dalsze definicje zawarte w wyżej cytowanej ustawie:
34) zaraźliwość – zdolność biologicznego czynnika chorobotwórczego do przeżycia i namnażania oraz do wywołania objawów chorobowych po przeniesieniu go do organizmu innego człowieka lub zwierzęcia;
35) zdrowie publiczne – stan zdrowotny całego społeczeństwa lub jego części, określany na podstawie wskaźników epidemiologicznych i demograficznych;
Łącznie wymienione definicje wyraźnie wskazują, że zasadnicza różnicą pomiędzy jednostką chorobową zdefiniowaną jako choroba zakaźna a zdefiniowaną jako choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna, polega na skutkach nimi wywołanymi dla zdrowia u ludzi. W przypadku tej drugiej kategorii czynnik biologiczny wykazuje wysoki potencjał zakaźny, często daje przebieg choroby ciężki i wysoką śmiertelność lub kalectwo. Z powodu wysokiej zaraźliwości (szybkie przenoszenie się zakażenia i duża liczba chorych w krótkim czasie) choroba może powodować paraliż służby zdrowia i wywołać kryzys. Wskaźniki stanu zdrowotnego społeczeństwa na danym terenie stają się niekorzystne, zatem ma to wpływ na zdrowie publiczne a nie tylko jednostki. Zwalczanie takich chorób wymaga szczególnego działania ze strony służb medycznych, w tym ustawa daje możliwość stosowania środków przymusu bezpośredniego. W przystępny sposób sprawa ta została opisana min. na portalu medycznym puls medycyny. Podaję link:
https://pulsmedycyny.pl/postepowanie-lekarza-wobec-choroby-wysoce-zakaznej-982592

Ad.2
Aktualnie w Polsce stosowana jest systematyka chorób określona w Dziesiątej Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, tzw. ICD-10, która powstała w wyniku działań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Klasyfikacja chorób zakaźnych i zakażeń jest określona w części tej publikacji: ROZDZIAŁ I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99), który obejmuje: choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji. Nadto w innych rozdziałach wyszczególniono jednostkach chorobowe wynikające z infekcji, np. w ROZDZIALE X choroby układu oddechowego zawarto infekcje dróg oddechowych wywołane czynnikami zakaźnymi (J00-J22). Nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego są natomiast sklasyfikowane w ROZDZIEALE XXI (221 – bezobjawowe zakażenie HIV i Z22 – nosicielstwo). Dostępność do tej klasyfikacji jest w internecie bardzo łatwa, wystarczy wpisać hasło: ICD-10. Podaję przykładowy link:
https://www.cez.gov.pl/fileadmin/user upload/Wytyczne/statystyka/icd 10tomi 56a8f5a554a18.pdf
oraz bezpośredni link do strony WHO:
https://icd.who.int/browse 10/2019/en
Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad chorobami zakaźnymi w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U 2019 poz. 1239 ze zmianami). Aktualna ustawa, zawierająca listę zakażeń i chorób zakaźnych objętych ustawą zamieszczono w załączniku 1.
Art 3, 27 ust 1 i 9 tej ustawy stanowią: Art. 3. (Zakażenia i choroby zakaźne objęte ustawą]
1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i chorób zakaźnych, których wykaz jest określony w załączniku do ustawy, oraz biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te zakażenia i choroby
2. W razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej innych niż wymienione w wykazie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia może ogłosić, w drodze rozporządzenia, zakażenie lub chorobę zakaźną oraz, o ile jest znany, wywołujący je biologiczny czynnik chorobotwórczy, a jeżeli to konieczne, szczególny sposób postępowania świadczeniodawców i osób narażonych na zakażenie lub zachorowanie przez czas określony w rozporządzeniu.
3. Do zakażenia lub choroby zakaźnej oraz wywołującego je biologicznego chorobotwórczego określonych na podstawie ust. 2 stosuje się przepisy ustawy.
czynnika
Art. 27. (Obowiązek zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu] 1. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określone na podstawie ust. 9 pkt 1, jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu określonemu na podstawie ust. 9 pkt 2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, chyba że ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej właściwy państwowy inspektor sanitarny postanowi inaczej.
9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonywane są zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1,
Z przepisów art.27 ustawy wynika zatem, że Minister Zdrowia określa w drodze rozporządzenia te choroby lub zakażenia czynnikami je wywołującymi, które podlegają obowiązkowi zgłaszania i rejestracji, ponieważ mają znaczenie dla zdrowia każdej osoby i ich rozpowszechnianie w społeczeństwie winno być kontrolowane, a działania profilaktyczne wdrażane. Rozporządzeniem tym jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz.U.2019.2430)
Podaję link do rozporządzenia na stronie rządowej:
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/2430
Ponadto aktualny w dniu 21.09.2020r. tekst rozporządzenia zamieszczono w załączniku 2.
Zgodnie z Art. 31. ustawy sporządzanie i publikowanie krajowych liczbowych raportów o zarejestrowanych zakażeniach, zachorowaniach i zgonach z powodu zakażeń lub chorób zakaźnych jest zadaniem Głównego Inspektora Sanitarnego, który może to zadanie powierzyć innemu podmiotowi.
Podmiotem tym jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Dostęp do meldunków można uzyskać poprzez link: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index p.html#01

Ad.3
Pojęcie choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej pojawia się w ustawie w art.28:
Art. 28. [Obowiązek podjęcia działań zapobiegających szerzeniu się zachorowań)
Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą zagrożenie dla zdrowia publicznego, lub stwierdza zgon w wyniku takiej choroby, podejmuje działania zapobiegające szerzeniu się zachorowań, w tym:
1)kieruje osobę podejrzaną o zakażenie lub zachorowanie oraz zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną do szpitala specjalistycznego zapewniającego izolację i leczenie tej osoby oraz niezwłocznie informuje szpital o tym fakcie;
2)organizuje transport uniemożliwiający przeniesienie zakażenia na inne osoby
3)poucza osobę chorą lub osobę sprawującą prawną pieczę nad chorą osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, osoby najbliższe oraz osoby, o których mowa w art. 17 ust. 1a, o obowiązkach wynikających z art. 5 ust. 1; 4)niezwłocznie powiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca podejrzenia, rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej lub stwierdzenia zgonu o podjętych działaniach.
W myśl art.34 ust.5 ustawy Minister Zdrowia określa choroby zakaźne, w przypadku których należy podjąć szczególne działania jak obowiązkowa hospitalizacja, izolacja, kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny. Cytuję:
Art. 34. (Obowiązkowa hospitalizacja, izolacja, izolacja w warunkach domowych, kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny]
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, (…)
5) choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w ust. 2, oraz okresy obowiązkowej kwarantanny
– mając na względzie rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego lub choroby zakaźnej oraz potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ochrony zdrowia publicznego.
Rozporządzenie, o którym mowa w art.34 ust.5 ustawy jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.2020.607 ze zmianami), dalej zwane rozporządzeniem o obowiązkach.
W par. 2 ust.1 rozporządzenia o obowiązkach wymienione są osoby wymagające obowiązkowej hospitalizacji:
1)osoby chore na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie;
2)osoby zakażone lub chore oraz podejrzane o zakażenie lub zachorowanie na:
a)błonicę,
b)cholerę, c)dur brzuszny,
d)dury rzekome A, B, C,
e)dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera),
f)dżumę,
g)Ebole (EVD),
h)wysoce zjadliwą grypę ptaków u ludzi (HPAI), w szczególności spowodowaną szczepami H7 i H5,
i)ospę prawdziwą,
j)ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo,
k)tularemię,
I)wąglik,
m)wściekliznę,
n)wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółtą gorączkę,
o)zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi wywołującymi zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej, w szczególności:
-bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS),
-zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS),
p)zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu;
W par. 5 ust. 1 rozporządzenia o obowiązkach natomiast wymieniono jednostki chorobowe, w przypadku narażenia na które powstaje obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego:
1)cholera;
2)dżuma płucna;
3)zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);
4)choroba wywołana wirusem SARS-COV-2 (COVID-19);
5)bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS);
6)Ebola (EVD);
7)ospa prawdziwa;
8)wirusowe gorączki krwotoczne.
Natomiast w ust. 2. Wskazano choroby i okresy obowiązkowej kwarantanny, które wynoszą:
1)5 dni – w przypadku cholery,
2)6 dni – w przypadku dżumy płucnej,
3)10 dni – w przypadku zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS),
4) 14 dni – w przypadku bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS),
5) 21 dni – w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych – licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Reasumując wszystkie ujęte w rozporządzeniu o obowiązkach choroby są szczególnie niebezpieczne bądź wysoce zakaźne; wymagają bowiem podjęcia określonych interwencji. Choroby wymagające hospitalizacji są niebezpieczne dla człowieka ze względu na przebieg, w tym dużą śmiertelność lub kalectwo, więc winny być leczone w warunkach szpitalnych. Jest to także forma izolacji; w łagodniejszym przypadku może to być izolacja w warunkach domowych. Niektóre choroby jednak mają także potencjał epidemiczny (wysoce zakaźne) i w celu ograniczenie ich transmisji stosowana jest kwarantanna, względnie nadzór epidemiologiczny w stosunku do określonych grup osób w określonych sytuacjach.
Podaję link do rozporządzenia o obowiązkach na stronie rządowej:
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/607
Aktualną w dniu 21.09.2020r. treść rozporządzenia podano w załączniku nr.3

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
Urszula Piwek-Brejecka

Załączniki:
1. Zał. 1 – ustawa o chorobach zakaźnych
2. Zał. 2 – rozporządzenie
3. Zał. 3 – rozporządzenie o obowiązkach

Otrzymują:
1. Adresat pocztą elektroniczną:
2. ala