Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Malbork – Choroba zakaźna a choroba wysoce zakaźna i szczególnie niebezpieczna

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Malbork – Choroba zakaźna a choroba wysoce zakaźna i szczególnie niebezpieczna
Informacja Publiczna Personel zapytał 9 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Malborku

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:
Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Jaka jest różnica definicyjna między chorobą zakaźną a chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną?
2. Aktualnej listy zakażeń i chorób zakaźnych.
3. Listy chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz
X. Y.
—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Odpowiedź:

odpowiedź PSSE Malbork
epidemiologia epidemiologia <epidemiologia@pssemalbork.pl>

W odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17.09.2020 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku przesyła linki:

– do Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082341570

– do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000325

– do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002465

Odpowiedzi na pytania, znajdzie Pani w w/w aktach prawnych.