Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Konin – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Konin – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
psse.konin@pis.gov.pl
Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Koninie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KONINIE
ul. Staszica 16
62-500 Konin
skr. pocztowa 28 Konin 1

ON.HZ-4118-1-20/20
Konin, dnia 26 lutego 2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w związku z Pani wnioskiem z dnia 13 lutego 2020 r. przesłanym drogą elektroniczną o udostępnienie i przesłanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji publicznej dotyczącej podania:
1) ilości kontroli produktów spożywczych przeprowadzonych przez organ w 2019 r. w sieciach
marketów na terenie miasta i przynależnych gmin w zakresie zawartości glifosatu,
2) określenia kosztów badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych
wg metodyki mg/kg, mg/l,
3) ilości badań żywności wprowadzanej do obrotu w marketach w zakresie substancji szkodliwych,
w tym azotanów, azotynów, fosforanów, karagenu i metali ciężkich,
na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) przesyła wymagane powyżej informacje.
W 2019 r. w marketach w Koninie jak i w marketach znajdujących się na terenie gmin należących do powiatu konińskiego nie pobierano próbek żywności do badań laboratoryjnych w zakresie oznaczania poziomu glifosatu.
Natomiast prowadzono postępowanie wobec producenta zlokalizowanego na terenie powiatu konińskiego tj. firmy ,,KUPIEC” Sp. z o. o., ul. Kupiecka 17, Paprotnia, 62-513 Krzymów, związane z pozyskaniem informacji od portalu konsumenckiego o stwierdzeniu przekroczenia poziomu glifosatu w produkcie pn. KUPIEC Kasza jaglana 400 g wytworzonym przez ww. producenta. Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące produktu, w tym obejmujące badania laboratoryjne próbki ww. kaszy jaglanej, przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie nie wykazały nieprawidłowości – oznaczony w produkcie poziom glifosatu nie przekraczał NDP dla ziarna prosa tj. 0,1 mg/kg produktu.
Odnosząc się do pytania dotyczącego kosztów badania mięsa i produktów przetworzonych na zawartość glifosatu informuję, iż opłaty za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności, wyliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2012, z późn. zm.). Zgodnie z § 5 cytowanego rozporządzenia stawki opłat za wykonanie badań laboratoryjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c, określa załącznik do rozporządzenia. W części I pkt 62 – 66 wymienionego załącznika, określającego stawki opłat za wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ustalone zostały koszty badań dotyczące ogółem pestycydów w zależności od zastosowanej techniki analitycznej.
Oznaczenia w kierunku określania pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego w ramach urzędowej kontroli żywności przeprowadzane są między innymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
Oznaczanie pestycydów, w tym glifosatu w produktach pochodzenia roślinnego odbywa się zgodnie z ustaloną metodyką posiadającą akredytację, z wykorzystaniem techniki LC/MS/MS – technika chromatografii cieczowej (wynik oznaczenia podawany jest w mg/kg), dla której w przytoczonym powyżej załączniku ustalono koszty wykonania badania na poziomie 224 zł. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym mięsa) stosowana jest technika chromatografii cieczowej (LC/MS/MS), o której mowa powyżej oraz chromatografii gazowej (GC/MS/MS), dla której w załączniku do rozporządzenia koszty badania zostały wycenione na 340 zł.
Do kosztów samego badania, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 cytowanego powyżej rozporządzenia, doliczany jest koszt pobrania próbek środków spożywczych, gdzie proste pobieranie próbek wycenione zostało na 17 zł, natomiast złożone pobieranie próbek na 52 zł. Ponadto doliczana jest opłata ryczałtowa w wysokości 52 zł związana z wydatkami dotyczącymi dojazdu do miejsca wykonywania czynności, kontrola dokumentów oraz koszty wysłania próbek do badań ($ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie opłat).
Omówione koszty dotyczą urzędowej kontroli żywności. Natomiast laboratoria analizujące żywność prowadzą również badania na zlecenie osób spoza struktur urzędowej kontroli. Organ nie posiada wiedzy w zakresie kosztów badania mięsa i produktów przetworzonych w kierunku glifosatu przeprowadzanych na zlecenie. Informacji o powyższym należy zasięgać bezpośrednio w laboratorium mającym przeprowadzić badanie.
W 2019 r. łącznie w marketach zlokalizowanych na terenie miasta i gmin należących do powiatu konińskiego do badań laboratoryjnych w kierunku oznaczania poziomu zanieczyszczeń żywności pobrano:
– 15 próbek żywności w kierunku oznaczania poziomu substancji dodatkowych lub identyfikowania substancji, które nie zostały zadeklarowane w oznakowaniu produktów, w zakresie substancji dla których prawo żywnościowe ustala dopuszczalne limity,
– 1 próbkę preparatu do początkowego żywienia niemowląt w kierunku oznaczania poziomu 3-MCPD,
– 3 próbki konserw rybnych w kierunku oznaczania poziomu WWA,
– 10 próbek żywności w kierunku oznaczania poziomu metali szkodliwych dla zdrowia (Pb, Cd, Hg),
– 3 próbki warzyw lub środków spożywczych dla niemowląt i małych dzieci w kierunku oznaczania poziomu azotanów,
– 2 próbki owoców lub warzyw w kierunku oznaczania poziomu pestycydów (badania obejmowały w przypadku kapusty głowiastej oznaczanie pozostałości 344 związków – wynik badania – nie wykryto pestycydu na poziomie równym lub wyższym granicy oznaczenia ilościowego zastosowanej metody badań; natomiast w przypadku moreli badanie obejmowało oznaczenie pozostałości w odniesieniu do 488 związków, z czego w owocach wykryto pozostałości 6 pestycydów, dla których oznaczone ilości nie przekraczały Najwyższego Dopuszczalnego Poziomu mg/kg) – badania nie obejmowały oznaczania glifosatu,
– 3 próbki napojów alkoholowych w kierunku oznaczania cyjanowodoru i metanolu,
– 7 próbek żywności w kierunku oznaczania poziomu mykotoksyn,
– 9 próbek konserw rybnych w kierunku oznaczania poziomu histaminy,
– 1 próbkę kawy w kierunku oznaczania poziomu furanu,
– 1 próbkę pieczywa w kierunku oznaczania poziomu akryloamidu.
Żadna z powyższych próbek nie została zdyskwalifikowana w badaniach laboratoryjnych – poziomy badanych substancji nie przekraczały dopuszczalnych limitów.

Elektronicznie podpisany przez Zastępca
PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
Data: 2020.02.26 07:56:28 +01’00
Otrzymują:
1. Adresat (e-mail)
2. PSSE-ON.HZ