Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Gryfice – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2

ZapytaniaKategoria: Jak nie pisać wnioskówWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Gryfice – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Gryficach
ul. Nowy Świat 6
72-300 Gryfice

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

Czy wirus SARS-COV-2 został sklasyfikowany jako szczególnie niebezpieczny i wysoce zakaźny?

 

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Gryficach
ul. Nowy Świat 6
72 – 300 Gryfice
tel./fax. 91 38 78 319,91 38 78 320
e-mail: psse.gryfice@pis.gov.pl
http://pssegryfice.pis.gov.pl

Gryfice, dnia 30.09.2020r.
EP.9011.5.144.2020

Dot. udzielenia informacji publicznej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w odpowiedzi na Pani e- mail z dnia 24.09.2020r. informuje, że organ administracji nie ma obowiązku wskazywania informacji znajdujących się w powszechnie dostępnych dla każdego obywatela aktach prawnych, publikacjach, w tym ogólnodostępnych stronach internetowych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2011r.sygn.akt II OSK 1450/10 lex1151881).
Nadmieniam, że informacje o chorobach wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych, w tym dot. wirusa SARS -COV-2 zamieszczono w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019r.poz. 1239 z późn.zm.) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. 2020 poz. 607 z późn.zm.), które to przepisy prawa są także ogólnodostępne dla każdego obywatela.

P.O. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GRYFICACH
Elżbieta Dembowska

Otrzymują:
1. Adresat (wersja elektroniczna – e-mail)
2. a/a
Wysłano dnia……..