Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Giżycko – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Giżycko – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Giżycku
ul. Suwalska 3
11-500 Giżycko

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

Czy choroba COVID 19 została sklasyfikowana jako szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxx@yyyyyyy.zz
X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

 

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Giżycku
11- 500 Giżycko, ul. Suwalska 3
tel. (087) 428-54-98 tel./fax. (087) 428- 58 – 74
e-mail: psse_gizycko@visacom.pl

E.4073.8.28.2020.ML

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku odpowiadając na Pani wniosek, który wpłynął drogą elektroniczną w dniu 24.09.2020 zawiadamia, iż wszystkie informacje dotyczące koronawirusa umieszczane są na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku https://pssegizycko.bip visacom.pl/.
Są tam uaktualniane na bieżąco dzienne raporty dotyczące koronawirusa w powiecie giżyckim; ponadto wytyczne dla branż, aktualne informacje i zalecenia, odpowiedzi na pytania związane z koronawirusem.
Przydatne informacje znajdują się między innymi na stronach rządowych:
https://www.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gis
https://www.gov.pl/web/zdrowie/strategia-walki-z-pandemia-covid 19
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zasady-zlecania-testow-na-koronawirusa
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku oznajmia, że nie jest organem klasyfikującym choroby, nie opracowuje i nie opiniuje procedur i wytycznych dotyczących poszczególnych branż działalności gospodarczych w związku z trwającą epidemią koronawirusa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Giżycku
Joanna Stabińska
mgr inż. higieny i epidemiologi