Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Częstochowa – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Częstochowa – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
psse.czestochowa@pis.gov.pl
Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Częstochowie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE
42-200 Częstochowa,
ul. Jasnogórska 15a
psse.czestochowa @pis.gov.pl
http://psseczestochowa, pis.gov.pl
Sekretariat PPIS 34 344 99 25
Punkt informacyjny 34 344 99 00-01

NS/HZZIPU.432-292-1-951/20
Częstochowa, 17.02.2020 r.

Sz. P. X. Y.
W związku z wiadomością e-mail otrzymana w dniu 13.02.2020 r. dotyczącą wniosku o udostępnienie informacji publicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie udziela informacji, że każdego roku organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobierają do badań próbki żywności zgodnie z ,,Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej” przygotowywanym przez Główny Inspektorat Sanitarny. W 2019 r. PSSE w Częstochowie pobrała oraz przekazała do badań laboratoryjnych 7 próbek żywności pod kątem zawartości pozostałości pestycydów – żadna próbka nie uległa zakwestionowaniu. Pod kątem zawartości glifosatu nie przebadano żadnej próbki. Laboratorium PSSE w Częstochowie nie przeprowadza badań laboratoryjnych pozostałości pestycydów, w związku z czym nie jest możliwe udzielenie informacji dotyczącej kosztów badania. W związku z ,,Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej” w 2019 roku PSSE w Częstochowie pobrała oraz przekazała do badań laboratoryjnych 641 próbek żywności, z czego 119 próbek przebadano pod kątem substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka /metale, pestycydy, mikotoksyny, azotany, zawartość oraz kryteria czystości substancji dodatkowych, skażenia promieniotwórcze, GMO, 3-MCPD, napromienianie żywności, WWA, furan, gluten. Ze 119 próbek żywności pobranych pod kątem zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka – jedna próbka uległa zakwestionowaniu.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie
dr n.med. Dariusz Nowicki

Otrzymują:
1. adresat
2. ala
Referent sprawy: AZ