Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Białogard – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Białogard – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie
psse.bialogard@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Białogardzie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxx@yyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIAŁOGARDZIE
78-200 Białogard,
ul. Przechodnia 2
tel. 094 312 20 55,
tel./fax 094 312 41 22

Białogard, dnia
27 listopada 2020 r.
NHŽ.9011.2.26.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie w odpowiedzi na pkt 1 i 3 Pani wniosku, który wpłynął w dniu 19 listopada 2020 roku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej kontroli produktów spożywczych w sieciach marketów pod kątem zawartości glifosatu, azotanów, azotynów, fosforanów, karagenu i metali ciężkich, informuje, iż nie posiada gotowych zestawień, o które Pani wnosi. Wytworzenie tej informacji wskazuje na fakt, iż ma ona charakter informacji przetworzonej, do której uzyskania niezbędne jest wskazanie przez wnioskodawcę zakresu, w jakim jej uzyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Zgodnie z art. 3. ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2010 roku poz. 1429 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Jezeli udzielenie informacji powiązane jest z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich analiz, zestawień, obliczeń, wyciągów, zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych, to takie informacje należy zakwalifikować jako informacje przetworzone (wyrok WSA w Warszawie z 22.7.2010 r., II SA/Wa 438/10).,,Na ocenę istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego ma wpływ realna możliwość wykorzystania uzyskanej informacji, a nie wyłącznie indywidualne przekonanie wnioskodawcy co do istnienia takiej możliwości. Celem uzyskania informacji publicznej przetworzonej nie jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb handlowych, zawodowych czy innych.” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 września 2018 r., II SAB/Bk 83/18). Na szczególny interes społeczny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.di.p., składają się więc trzy przesłanki: 1) działanie wnioskodawcy dla szerszej grupy osób, bowiem wnioskodawca musi wskazać, że działanie organów i innych podmiotów realizujących zadania publiczne wywołało lub wywoła skutki dotyczące potencjalnie dużego kręgu adresatów, 2) jego działanie służy społecznie akceptowalnym celom związanym z naprawą istniejących struktur administracyjnych lub społecznych, 3) możliwości rzeczywistego wykorzystania informacji w taki sposób, aby miała ona wpływ na określone działania lub sytuację.” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2017 r. II SA/Wa 447/17)… Szczególny interes publiczny powinien być rozumiany w ten sposób, że żądana informacja jest bardzo istotna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców, a jej uzyskanie informacji powinno przyczynić się do bardzo ważnych dla Państwa, instytucji publicznych, czy społeczeństwa działań w szczególności, w zakresie poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego.” ( Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 października 2017 r. II SA/Sz 945/17). „, (…) prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej ma jedynie taki wnioskodawca, który jest w stanie wykazać w chwili składania wniosku swoje indywidualne, realne i konkretne możliwości wykorzystania dla dobra ogółu informacji publicznej, której przygotowania się domaga, tj.
uczynienia z niej użytku dla dobra ogółu w taki sposób, który nie jest dostępny dla każdego posiadacza informacji publicznej. Uprawnienie to nie służy zatem wszystkim podmiotom potencjalnie zainteresowanym w uzyskaniu informacji publicznej po to, by ją móc następnie udostępnić ogółowi, gdyż cel ten jest co najwyżej ukierunkowany na podstawowe “niekwalifikowane” realizowanie interesu publicznego. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r. I OSK 2667/16)… Brak jest podstaw do udzielenia informacji publicznej przetworzonej podmiotowi, który nie gwarantuje, że zostanie ona realnie wykorzystana w celu ochrony interesu publicznego lub usprawnienia funkcjonowania organów państwa.” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2018 r. II SA/Lu 22/18). (…) podmiot ubiegający się o udostępnienie informacji przetworzonej zobowiązany jest uzasadnić dlaczego (w jego ocenie) pozyskanie żądanej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Przy czym pojęcie szczególnie istotnego interesu publicznego, będące zwrotem niedookreślonym, odnosi się w swej istocie do spraw związanych z funkcjonowaniem państwa oraz innych ciał publicznych jako prawnej całości, zwłaszcza, jeżeli związane jest ono z gospodarowaniem mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r. I OSK 2667/16). ,,Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe po wykazaniu przez wnioskodawcę – wezwanego do wykazania powodów, dla których spełnienie jego żądania udzielenia informacji publicznej będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego – szczególnej istotności dla interesu publicznego udostępnienia zadanej informacji (art. 14 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej). W związku z tym brak podstaw do udzielenia informacji publicznej przetworzonej podmiotowi, który nie wykazał, że zostanie ona realnie wykorzystana w celu ochrony interesu publicznego.” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r. I OSK 2667/16).

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. 2019 poz. 1429 z póź. zm.) wzywa w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma do wskazania szczególnie istotnego interesu publicznego do uzyskania informacji wnioskowanych w pkt 1 i 3 wniosku, o którym mowa na wstępie, pod rygorem umorzenia się.

W odpowiedzi na pkt 2 Pani wniosku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie informuje, że nie posiada informacji na temat kosztów badań produktów spożywczych na zawartość glifosatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Białogardzie
mgr Katarzyna Kozłowska

Otrzymują:
1. Adresat (w wersji elektronicznej)
2. aa

STARSZY ASYSTENT
PSSE w BIAŁOGARDZIE
mgr Danuta Adamko