Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu – maseczki – 03.09.2020

ZapytaniaKategoria: Jak nie pisać wnioskówWniosek o udostępnienie informacji publicznej – Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu – maseczki – 03.09.2020
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

1. Czy Policja karze mandatami Polaków, za brak maseczki?
2. Na podstawie jakiego przepisu, wprowadzonego zgodnie z prawem i Konstytucją, odbywa się nakładanie tych mandatów?

Informacje proszę przesłać na adres: ssssssssssssssss@uuuuuuuuu.xx

Z. X.
—————————————————–
Pouczenie:W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

L.dz. WKS-3554/3428/20

Odpowiadając na ,,Wniosek o udzielenie informacji publicznej” z dnia 3.09.2020 r., przekazany drogą poczty elektronicznej, informuję, że pytanie nr 1, a w konsekwencji również powiązane z nim pytanie nr 2 – nie mają charakteru informacji publicznej w rozumieniu ustawy z 6.09.2001 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.).

Rola organu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej nie jest podejmowanie próby interpretacji intencji wnioskodawcy, który zadaje pytanie nieprecyzyjnie, w praktyce uniemożliwiając zadośćuczynienie treści wniosku (żądania). Wniosek taki, podobnie jak wniosek dotyczący interpretacji prawa czy stanowiący polemikę z organem administracji, nie może być zatem potraktowany jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej (patrz np. dostępne w Internecie: Uchwała NSA sygn. akt I OPS 7/13 z dnia 9.12.2013 r., Wyrok WSA Łódź z 2.09.2009 r. sygn. akt II SAB/Łd 48/09).

Proszę zwrócić uwagę, że treść pytania nr 1: ,,Czy Policja karze mandatami Polaków, za brak maseczki?” – posługuje się pojęciem ,,Policja”, co sugeruje, że dotyczy całego kraju, a nie tylko służb podległych organowi, do którego skierowano wniosek – Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu. Z kolei pojęcie ,,brak maseczki” sugeruje, że wykroczeniem podlegającym ewentualnej sankcji w drodze mandatu karnego miałoby być nieposiadanie przez kogoś jakiejś bliżej nieokreślonej maseczki. Próbując odnieść się do tak zadanego pytania należałoby prawdopodobnie odpowiedzieć: Nie. Analogicznie wykroczeniem nie jest przecież również np. nieposiadanie (brak) samochodu.

W odniesieniu zatem do pytań sformułowanych we wniosku mogę jedynie zasugerować zapoznanie się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego – w rozumieniu Konstytucji RP (art. 87.1). Nie budzi wątpliwości, że funkcjonariusz Policji jest osobą uprawnioną do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. Postępowanie mandatowe określa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 729), gdzie w art. 97 czytamy:

,,$ 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. $ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywne jest obowiązany wskazać jej wysokość, określić zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną, a także poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.”.

Zatem każdy obywatel, poinformowany przez policjanta za co i na jakiej podstawie ma zostać ukaranym, sam decyduje czy uznaje swoją winę za popełnione wykroczenie i przyjmuje mandat karny, czy też – odmawiając przyjęcia mandatu – poddaje się skutkom prawnym odmowy.

Na marginesie mogę jedynie dodać, że podstawowe zadania Policji wymienia art. 1 ust. 2 ustawy o Policji z 6.04.1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 360 ze zm.). Jest wśród nich wykrywanie przestępstw i wykroczeń. W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na treść art. 54 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 821 ze zm.) – ww. ustawy dostępne w Internecie.

Operator Informacji Publicznej KWP // podinsp. Krzysztof Kapturski Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu

tel.: 47 701 30 34, MSWiA: 701 3034,