Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. – maseczki – 03.09.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. – maseczki – 03.09.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
ul. Kwiatowa 10,
66-400 Gorzów Wlkp.

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

1. Czy Policja karze mandatami Polaków, za brak maseczki?
2. Na podstawie jakiego przepisu, wprowadzonego zgodnie z prawem i Konstytucją, odbywa się nakładanie tych mandatów?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxyyy.pl
X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

 

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Odpowiedź:

Dzień dobry.

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pana zapytanie dotyczące “karania” mandatami
za brak maseczek ochronnych.

Z poważaniem
sekretariat
Wydziału Prewencji
KWP w Gorzowie Wlkp.
st. ref. Violetta Janicka

 

Komenda Wojewódzka Policji
w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Prewencji
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 47 791 1570
fax 47 791 1595
e-mail: sekretariat.prew@go.policja.gov.pl
http://www.lubuska.policja.gov.pl

Gorzów Wlkp..!!…..09.2020 r.
E.0151.2.29.2020.MK

Pan XY
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące „karania” mandatami za brak maseczek ochronnych, skierowane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. informuję, że po przeprowadzeniu analizy treści zapytania, nie stanowi ono informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.). Tryb określony w w/w ustawie nie ma zastosowania do udzielania informacji o przepisach prawa zastosowanych w indywidualnej sprawie, bądź o praktyce ich stosowania, albo wyjaśnienie ich charakteru i istoty.
Odpowiadając na Pana pytania informuję, że funkcjonariusze Policji są zobowiązani do podjęcia czynności wobec osób naruszających obowiązujące normy prawne, w tym wobec osób, które naruszają zasady noszenia maseczek ochronnych.
Powyższe działania funkcjonariuszy Policji są realizowane w oparciu o regulacje art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.) w związku z § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.).

I ZASTĘPCA
Komendanta Wojewódzkiego Policji
Gorzowie Wlkp.
mł. insp. Bogdan Piotrowski

Wyk. w 1 egz.
Przesłano poczta elektroniczna na adres: xxxxxx.yyyy.zz