Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Komenda Miejska Policji – maseczki – 02.09.2020

ZapytaniaKategoria: Jak nie pisać wnioskówWniosek o udostępnienie informacji publicznej – Komenda Miejska Policji – maseczki – 02.09.2020
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

 

Komenda Miejska Policji 
58-300 Wałbrzych ul. Mazowiecka 2

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

1. Czy Policja karze mandatami Polaków, za brak maseczki?
2. Na podstawie jakiego przepisu, wprowadzonego zgodnie z prawem i Konstytucją, odbywa się nakładanie tych mandatów?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxxx@yyyyyy.zz

X. Y.
—————————————————–
Pouczenie:W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Dzień dobry

W załączniku przysyłam odpowiedź na Pana wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia 02.09.2020 roku

Pozdrawiam

asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek
Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

tel 47 87 51 486

Treść pisma z załącznika:

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W WAŁBRZYCHU
POLICJA!
Dolny Śląsk
58-300 Wałbrzych, ul. Mazowiecka 2 tel. (47) 87 518 69, fax (47) 87 518 02
http://www.walbrzych.policja.gov.pl http://bip.walbrzych.policja.gov.pl/
Wałbrzych, 10.09.2020 r.
L. dz. P-062-6/2020
PK 151318/2005
Pan
W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.09.2020 roku, Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu uprzejmie przypominam, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (m. in. II SAB 372/03) obowiązek. udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej. W myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (m. in. sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa – ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa.
Nadmieniam jednak, że policjanci patrolując ulice zwracają uwagę na przestrzeganie przez obywateli obostrzeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2020 roku z późniejszymi zamianami, a naszym głównym celem jest uświadamianie ludzi o konieczności stosowania się do panujących wymogów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Policjanci pouczają obywateli o właściwych postawach i zachowaniach ( m. in. o zakrywaniu ust i nosa w miejscach publicznych). Natomiast jeżeli ktoś wykazuje lekceważący stosunek do obowiązujących przepisów porządkowych musi liczyć się z możliwymi konsekwencjami (każda sytuacja oceniana jest indywidualnie).
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
w Wałbrzychu kom. Krzysztof Lewandowski
(podpis na originale)
Sporz. 1 egz. przesłano pocztą elektroniczną Wyk. A. Głowacka-Kijek tel. 47 87 514 86

Odpowiedź: