Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Komenda Główna w Warszawie – maseczki – 02.09.2020

ZapytaniaKategoria: Jak nie pisać wnioskówWniosek o udostępnienie informacji publicznej – Komenda Główna w Warszawie – maseczki – 02.09.2020
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
ul. Puławska 148/150,
02-624 WARSZAWA

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

1. Na podstawie którego przepisu, Policja karze Polaków mandatem za brak osłony  na twarzy?
2. Czy wprowadzone ograniczenia są zgodne z prawem?
3. Która ustawa wprowadzona zgodnie z prawem i Konstytucją, definiuje obostrzenia, na podstawie których Policja kara Polaków.

Informacje proszę przesłać na adres: zzzzzzzzzzzzz@yyy.xx

Y. Z.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

Kwo-985/20

W odniesieniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 września 2020 r. informuję, że podanie to, wbrew zastosowanej intytulacji, nie dotyczy informacji publicznej w sensie prawnym.
Prawo dostępu do informacji publicznej, nie jest tożsame, a tym samym nie obejmuje, uprawnienia do wysuwania żądania podawania podstaw prawnych działania organów administracji bądź wyrażenie przez te organy opinii na dowolny temat, w tym przypadku w przedmiocie zgodności z innymi przepisami prawa regulacji dotyczących zagadnienia wskazanego we wniosku.
Powyższe stanowisko znajduje oparcie w tezach wyroków sądów, przykładowo:
– wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r., sygn. akt II SA 3301/02 – Analizując żądanie strony można zauważyć, że domagała się ona z jednej strony informacji o obowiązującym prawie, z drugiej zaś strony zastosowania tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej, poprzez przyjęcie szkody i odpowiedzialności odszkodowawczej organu. W pierwszej sytuacji – nie znajduje zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych /z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów/ regulowany jest bowiem odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. nr 62 poz. 718 ze zm./.
– wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 4 marca 2014 r., sygn. akt II SAB/Lu 2/14 – O ile informacją publiczną może być treść określonego dokumentu, tak w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie można już domagać się wyrażenia opinii na dany temat, przeprowadzenia oceny lub też dokonania interpretacji dokumentu znanego wnioskodawcy. Informacja publiczna nie jest bowiem informacją abstrakcyjną, ani też urzędową wykładnią prawa
 

Jakub Kołacz
Wydział Ogólny
Biuro Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

Przesyłając do Komendy Głównej Policji korespondencję w sprawie informacji publicznej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Bliższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wniosków o udostępnienie informacji publicznej w myśl przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm. – m.in. w przypadku wydawania decyzji administracyjnych) zostały przedstawione na stronie internetowej http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/dostep-do-informacji-p/25,Dostep-do-informacji-publicznej.html