Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie – maseczki – 02.09.2020

ZapytaniaKategoria: Jak nie pisać wnioskówWniosek o udostępnienie informacji publicznej – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie – maseczki – 02.09.2020
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul.Mogilska 109

31-571 Kraków

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

1. Czy Policja karze mandatami Polaków, za brak maseczki?
2. Na podstawie jakiego przepisu, wprowadzonego zgodnie z prawem i Konstytucją, odbywa się nakładanie tych mandatów?

Informacje proszę przesłać na adres: xx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

X.X.
—————————————————–
Pouczenie:W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.
1 odpowiedzi
Best Answer
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź: 062.95.2020

W odpowiedzi na wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 3 września 2020 r. ( Dz.U. 2020. poz. 1429 z późn. zm.)  uprzejmie informuję, że w przypadku stwierdzenia przez funkcjonariuszy niestosowania się przez obywateli do nakazów i zakazów lub ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 małopolska Policja podejmuje interwencje i jeżeli zachodzą przesłanki, policjanci prowadzą m.in postępowanie mandatowe.

W interesującym Pana zakresie podstawą prawną działania jest art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r Kodeks wykroczeń  ( Dz.U. 2020, poz. 1086)  w związku z § 24 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zostało wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)

Informację sporządziła:

asp.szt.Agnieszka Hońca

Specjalista Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie