Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Gmina Miejska w Szczytnie – Czy Gmina używa glifosat do odchwaszczania – z dn. 3.09.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – Gmina Miejska w Szczytnie – Czy Gmina używa glifosat do odchwaszczania – z dn. 3.09.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 11 miesięcy temu

Gmina Miejska w Szczytnie

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

1. Czy do odchwaszczania Gmina używa środka o nazwie Ronudup, zawierającego glifosat?
2. Czy do odchwaszczania Gmina używa innego środka zawierającego glifosat?
3. Jeśli odpowiedź na punk 1 brzmi tak – od kiedy Gmina używa środka o nazwie Roundup zawierającego glifosat?
4. Jeśli odpowiedź na punk 2 brzmi tak – od kiedy Gmina używa środka o nazwie… zawierającego glifosat i jak się on nazywa?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxxx@yyyyyyy.zz

X. Y.
—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

2 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Z uwagi na nieotrzymanie odpowiedzi w terminie wysłano ponowny wniosek:

Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

BURMISTRZ SZCZYTNA
12-100 SZCZYTNO
ul. Sienkiewicza 1
woj. warmińsko-mazurskie

Nasz znak: OS.1431.43.2020
Szczytno, 24.09.2020r

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.09.2020r uprzejmie informuje, że Gmina Miejska Szczytno nie używa preparatów zawierających w swoim składzie glifosat.
Jednocześnie informuje, że nie otrzymaliśmy wcześniej tzn. 3 września 2020r od Pani wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

BURMISTRZ
Krzysztof Markowski