Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – GIS – Bodnar – aktualna lista zakażeń i chorób

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – GIS – Bodnar – aktualna lista zakażeń i chorób
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

1. Aktualnej listy zakażeń i chorób zakaźnych w postaci dokumentu, podpisanego przez uprawnioną osobę.

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyy.zz

X.Z.

1 odpowiedzi
Best Answer
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

Szanowni Państwo,

 

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na email.

Z poważaniem / Kind regards

Anna Zegar – główny specjalista / Chief specialist
Zespół do spraw Obsługi Głównego Inspektora / The Chief Inspector’s Service Section
Biuro Głównego Inspektora / The Office of Chief Inspector
Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa / 65 Targowa St, 03-729 Warsaw POLAND
e-mail: a.zegar@gis.gov.pl | tel.: +48 22 496 55 19 | fax: +48 22 635 61 94

Treść email’a:

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
BI.O1.0134.221.2020
Warszawa, dnia 14 września 2020

W nawiązaniu do wniosku z dnia 3 września br. w sprawie udostępnienia informacji w postaci „aktualnej listy zakażeń i chorób zakaźnych w postaci dokumentu, podpisanego przez uprawniona osobę”
uprzejmie informuję, że udostępnianie przez organy administracji informacji o sprawach publicznych, jest regulowane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). Przepisy te regulują w całości sposób realizacji służącego obywatelom określonego w art. 61 Konstytucji RP prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne. Przepisy te regulują m. in. czym jest informacja publiczna, zasady i tryb udostępniania informacji publicznej, w tym udostępniania informacji publicznej na wniosek.
Odnosząc się do emaila, informuję, że Główny Inspektor Sanitarny nie posiada „aktualnej listy zakażeń i chorób zakaźnych w postaci dokumentu, podpisanego przez uprawnioną osobę”.
Stany chorobowe wywoływane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze obejmują klika tysięcy jednostek chorobowych (chorób zakaźnych). Są one wymienione w podręcznikach chorób zakaźnych oraz sklasyfikowane w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). Klasyfikacja znajduje się w domenie publicznej i jest do pobrania m.in. pod adresem: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/icd10/pdf/ICD10Toml.pdf
Zgodnie § 7 ust. 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666) w dokumentacji medycznej pacjenta wpisuje się nazwę i numer statystyczny rozpoznania choroby według Międzynarodowej Statystycznej

Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta (ICD-10). Równocześnie uprzejmie informuję, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uzupełniła w 2020 r. ww. klasyfikację ICD-10 m.in. o pozycję „U07.1 – COVID-19, wywołany zidentyfikowanym wirusem”.

Z poważaniem

Izabela Kucharska Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

Klauzula informacyjna – dostęp do informacji publicznej
W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą w Warszawie (03-729), przy ul. Targowej 65, z którym można kontaktować się listownie, za pośrednictwem ePUAP lub poprzez adres e-mail: inspektorat@gis.gov.pl.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@gis.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553, ze zm.).
  5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych oraz ich sprostowania.
  7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia Państwa wniosku.